ehälsa Open Days

8 oktober anordnades workshopen Citizens well-being through mobile care: The silent health revolution through efficient Personal Health Services i samband med Open Days 2013 i Bryssel. Seminariet arrangerades av Renewing Health Regional Partnership, där Norrbotten genom Norrbottens läns landsting och Luleå Tekniska Universitet deltar som partner.

Åldrande befolkningar är en av de största utmaningarna i Europa. Många personer med kroniska sjukdomar, som diabetes och hjärt- eller lungsjukdomar, innebär ett ökat behovet av hälsa- och sjukhusvård som leder till ökade sjukvårdskostnader. För att svara på dessa utmaningar, är nya innovativa lösningar nödvändiga inom hälso- och sjukvårds sektorn. Genom att använda personliga e-hälsotjänster i hemmet finns nya möjligheter att klara dessa utmaningar.

Största studien inom telemedicin i Europa
Alltför många e-hälsa projekt testats på för få patienter för att man skall kunna dra några slutsatser i större skala. Syftet med Renewing Health projektet är att testa och utvärdera personliga e-hälsotjänster i hemmet med många användare (Large Scale Pilot) inom innovativa metoder för telemedicin.

I projektet deltar nio av de mest avancerade regionerna i implementering av informations- och kommunikations tekniklösningar (ICT)  inom hälsovårdstjänster i Europa. Regionerna kommer att testa olika tjänster inom hjärt- och kärlsjukdomar (CVD), diabetes och lungsjukdomar (COPD). De genomför 21 storskaliga pilotförsök, alla med en patient fokuserat tillvägagångssätt och genom att använda en gemensam, noggrann bedömningsmodell. Metoden omfattar video instruktioner och medicineringstöd där patienten utför förebyggande vård och olika mätningar som de kan göra själva i hemmet. Sjukvårdspersonalen följer upp resultaten och anpassar behandlingen efter behovet av patienten. Över 7100 patienter kommer att delta i studien och kommer att vara den största studien inom telemedicin i Europa.

Syftet med workshopen var att presentera resultat av de regioner som anordnar denna workshop och det slutgiltiga resultaten av projekten ska verka som bevis och beslutsstöd för EU: s hälsopolitik beträffande den omfattande spridningen av e-hälsotjänster och telemedicin.

Goda resultat från studien presenterades
Under seminariet presenterades resultat av Finland, Södra Danmark och Veneto i Italien. Samtliga visade på goda resultat med nöjda patienter, lägre kostnader, kortare sjukhusvistelser och ett lägre dödsantal.

- Patienterna är mer involverade och har en mer aktiv roll i sin behandling när de sköter sina egna mätningar så som puls och vikt, samtidigt som sjuksköterskan är fullt fokuserad på patienten under mötet utan att det blir avbrott. Resultaten har visat att båda parter anser att det blir en mer intim kontakt, sade Tuula Karhula, södra Karelia, Finland

Resultaten från samtliga studier kommer att presenteras under 2014, men redan under våren 2014 förväntas 50 % av studierna att vara tillgängliga och resterande efter sommaren 2014.

Renewing Health i Norrbotten - tilldelats specialpriset i E-hälsa
I Norrbotten kommer den tjänst som tagits fram för ordinerad egenvård i MyHealth@Age-projektet att testas av 400 patienter (200 med hjärt- och kärlsjukdomar och 200 med diabetes) knutna till fyra vårdcentraler; Sandens och Björknäs vårdcentraler i Boden, Grytnäs vårdcentral i Kalix samt Övertorneås vårdcentral. Projektets syfte är att förbättra hälsa, trygghet och välmående för den åldrande befolkningen i regionen genom nya produkter och tjänster. En it-lösning har skapats där olika egenvårds-tjänster för äldre förmedlas via mobilt nät och smartphone. MyHealth@Age projektet i Norrbotten har även tilldelats specialpriset E-hälsa för patientnytta i samband med konferensen  2010 "IT-lösningar som räddar livet på vården".

Läs mer om Renewing Health Regional Partnership

Mer om MyHealth@Age projektet i Norrbotten

Läs mer om priset

/MB

09 Okt 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information