Krafttag för alternativa bränslen

EU-kommissionen har identifierat hinder som motverkar användningen av bilar som drivs med alternativa bränslen. Bilarna är för dyra, bilisterna har en negativ inställning till dem och det råder en brist på tank- och laddningsstationer i Europa. Den sistnämnda vill EU-kommissionen lösa med åtgärder som uppmuntrar till investeringar som gör det lättare att tanka och ladda sin bil, genom bindande mål och gemensamma standarder.

De drivmedel som ska uppmuntras är el, vätgas samt flytande- och komprimerad naturgas. De föreslår ett minsta antal laddplatser för elbilar i varje medlemsland, samt gemensamma standarder för bränsleslangar för vätgas och ladduttag för el. För flytande naturgas föreslår man tankstationer för lastbilar var 40:e mil längst de europeiska transportnäten och komprimerad naturgas för personbilar var 15:e mil.

Utöver de miljömässiga vinsterna framhålls de ekonomiska vinningarna, då ett samhälle som är mindre beroende av olja inte är lika beroende av stigande världsmarknadspris på olja. Med en större intern marknad för alternativa bränslen ser kommissionen möjligheten för aktörer inom Unionens fordonsindustri att öka sin globala konkurrenskraft när det gäller fordon med alternativa bränslen.

Målen ska medlemsländerna uppfylla genom att anpassa sina regler och skatter för att stimulera till privata investeringar. Enligt EU-kommissionen finns de nödvändiga tekniska förutsättningarna för att minska oljeberoendet i transporterna men den privata sektorn tillhandahåller inte tank och laddningsstationer i den utsträckning som krävs för att konsumenter ska väja bort traditionella drivmedel.

Läs mer om förslaget

/Niklas Johansson

30 Jan 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information