Nederlag för kommissionens korrigering av utsläppsrätter

EU:s system för begräsning av utsläppsrätter risker att haverera, befarar Kommissionen. På grund av minskad produktion i Europa minskar också efterfrågan på utsläppsrättigheter. Med denna bakgrund har kommissionen lagt ett förslag som syftar till att göra systemet med utsläppsrätter verksamt.

I april 2006 var priset per ton koldioxid på €32 och i dagsläget är det nere på €2,8. När priserna är så pass låga försvinner de ekonomiska motiven att anpassa produktionen för att minska utsläppen. Kommissionen föreslår att den kommande auktionen för 900 utsläppsrätter skjuts upp för att på så sätt hålla uppe priset på de existerande rättigheterna. Europaparlamentets utskott för Industrifrågor, forsking och energi(ITRE) röstade förra veckan emot förslaget att avvakta med auktioneringen vilket innebär ett bakslag för effekterna med regleringen. Den 19 februari kommer utskottet för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) att rösta om förslaget innan parlamentet tar ställning till förslaget i plenum senare i vår.

Läs mer om kommissionens ändringsförslag

/Niklas Johansson

06 Feb 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information