Officiell lansering av Europeiska innovationspartnerskapet (EIP)

Innovationspartnerskapet sammanför EU:s medlemsstater och andra intressenter så som företag, forskare och intresseorganisationer för att uppmuntra innovation i hela värdekedjan. Det inkluderar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och substitution.

Genom samarbetet koordinerar partnerskapet befintliga initiativ och för dem samman med andra aktörer över hela EU på nationell nivå och regional nivå. Målet är att göra EU världsledande inom värdekedjans alla område till 2020 och på så sätt minska beroendet av råvaruimport.

I samband med lanseringen träffades även styrgruppen (HLSG) för ett första mötet, där LKAB:s VD Lars-Erik Aaro medverkade. Under 2013 kommer styrgruppen utveckla en strategisk genomförandeplan (SIP) som förväntas godkännas den 17 juli.

Europa har idag ett importbehov på 98-99 procent av den totala användningen av jordartsmetaller. LKAB leder ett projekt som utvecklar metoder att utvinna jordartsmetaller från de restprodukter som finns vid järnmalmsutvinningen. Genom detta kan EU minska sitt beroende av import från bland annat Kina och det skulle även ge LKAB möjlighet att bli leverantör av produkter som företaget idag inte tillhandahåller, något som innebär stora ekonomiska fördelar.

- Det är en oerhört intressant diskussion och en strategisk fråga för hela Europas industri att kunna få en Europeisk produktion. Och för Sverige är det naturligtvis väldigt intressant att kunna återbearbeta det som tagits ur gruvan och använda ändå mer ur den sten som man har brutit, säger miljöminister Lena Ek (C). Det ligger mycket pengar i detta, avslutar miljöministern.

Läs mer om EIP här

För mer information kontakta Mona Mansour

/ Eric Lundvall

19 Feb 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information