Delta i öppet samråd om initiativ för att motverka förlust av biologisk mångfald

EU och unionens medlemsstater har redan åtagit sig att följa ett stort antal lagar och strategier för att skydda den biologiska mångfalden i Europa. Trots detta fortsätter den biologiska mångfalden att minska, och EU-kommissionen efterfrågar nu allmänhetens synpunkter på ett nytt initiativ som ämnar motverka denna utveckling.

EU-kommissionens initiativ ”No Net Loss” (ingen nettoförlust) är en strategi för att möta det faktum att merparten av Europas ekosystem är på väg att brytas ned, samtidigt som 25 procent av djurarterna som finns i Europa riskerar att utrotas. Initiativet syftar till att täcka några av de identifierade luckorna i den lagstiftning som finns på plats idag, och riktas i synnerhet till oskyddade områden som inte omfattas av Natura 2000-områdena.

EU-kommissionens öppna samråd vänder sig till allmänheten, offentliga myndigheter, företag och intresseorganisationer. Idéer och synpunkter på ”No Net Loss”-initiativets utformning (exempelvis vad som orsakar förlust av biologisk mångfald, vilka ekonomiska aktörer som bör inkluderas och vilka åtgärder som bör satsas på) välkomnas.

Det öppna samrådet finns tillgängligt på EU-kommissionens hemsida fram till den 26 september 2014.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Åsa Fors

11 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information