Högt svenskt deltagande i EU:s tidigare forskning- och innovationsprogram

Sveriges deltagande i det sjunde ramprogrammet för forskning och innovation, FP7, visar att svenska aktörer tagit del av 1 466 miljoner euro, motsvarande 3,8 procent av medlen. Det innebär vid en niondeplats vid jämförelse av övriga länder.  Universitet och högskolor står för större delen av det svenska deltagandet.

Rapporten har tagits fram av EU-samordningsfunktionen för de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen. Den består av myndigheterna VINNOVA, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Västerbottens och Norrbottens deltagande
Totalt har aktörer från Norrbotten och Västerbottens län deltagit i 231 FP7-projekt under förra programperioden och beviljats 5 procent av medlen som gått till svenska aktörer. I Västerbotten har ungefär 82 procent av de beviljade medlen gått till universitet och högskolor och i Norrbotten omkring 57 procent. I både Norrbotten och Västerbottens län har ungefär 20 procent gått till näringslivsaktörer, där de små och medelstora företagen tagit hem större delen av pengarna. Det som skiljer länen åt är att Norrbotten har en större andel RISE-institut som deltar, cirka 15 procent av medlen.

Umeå universitet och Luleå tekniska universitet i överskiktet av svenska deltagarna i FP7
Sett utifrån olika typer av aktörer i Sverige har universitet och högskolor beviljats störst andel medel, 63 procent. Karolinska institutet, Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan är Sveriges största deltagare. Tillsammans erhåller dessa tre aktörer nästan 30 procent av samtliga medel som beviljats svenska deltagare i sjunde ramrogrammet. Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet rankas i samma lista på 12 och 13 plats och har beviljats tillsammans 3,5 procent av medlen.

Näringslivet i Sverige har beviljats 21 procent av medlen, små och medelstora företag står för 12 procent av dessa. RISE-instituten, övriga forskningsinstitut och offentligförvaltning står för mellan fyra och fem procent av medlen vardera.

Säkerhet, Hälsa och Transport är de områden under samarbetsprogrammet Cooperation där Sverige beviljats störst andel medel, fem procent. Dock deltar de små och medelstora företagen i något mindre utsträckning än EU-snittet i denna kategori. Stora företag som VOLVO Technology AB och Ericsson AB är ledande.

Läs mer på VINNOVAS hemsida 

Läs rapporten i sin helhet

/Jessica Wikström

09 Apr 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information