Ny långsiktig hanteringplan för ett hållbart fiske i Östersjön

För att öka förutsägbarheten för fiskare och för att säkerställa ett stabilt och hållbart fiske har EU-kommissionen för första gången under den nya gemensamma fiskeripolitiken föreslagit en flerårig hanteringsplan för Östersjön som gäller för torsk, sill och skarpsill.  Detta är den första riktiga hanteringsplanen för blandat fiske och ersätter Östersjöns torskbestånd. Syftet med planen är att säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa bestånd i Östersjön.

För fiskare innebär hanteringsplanen i Östersjön tydligare och enklare regler. Hanteringsplanen ger utrymme för manöver av medlemstaterna och berörda parter att besluta om hur man bäst skall genomföra planen i sina havsområden. Det ger också lokala aktörer möjligheten att utveckla sina tekniska åtgärder och att bli delaktiga i hanteringen av fisket.  Eftersom planen gäller för flera fiskarter bygger den på en långsiktig strategi där det finns utrymme för forskning, interaktioner inom och mellan bestånden och andra delar av ekosystemet samt miljön. Med en flerårig hanteringsplan tas det hänsyn till de specifika särdragen i varje fiskeri.

Östersjöns nya hanteringsplan - en del av Common Fishery Policy (CFP)
Den nya hanteringsplanen är en del av Common Fishery Policy (CFP) som trädde i kraft i januari 2014. Den innebär att implementera gemensamma strategier via regionalt samarbete mellan medlemsstaterna för ett hållbart utnyttjande av fiskebestånden. Genom CFP kan medlemsstaterna som är berörda av Östersjöns havsområde tillsammans med rådgivande nämnder bidra betydligt mer till processen i hanteringen av fisket. EU:s fiskeripolitik grundar sig på målet om ett maximalt men hållbart utnyttjande av fiske, samt innehåller bestämmelser om genomförande av fiske, tekniska åtgärder, liksom garantier för korrigerande åtgärder där det behövs. 

Läs mer om EU-kommissionens nya hanteringsplan för Östersjön i ett pressmeddelande

Läs mer i den nya hanteringsplanen för Östersjön på EU-kommissionens hemsida

/Erica Rönnqvist

13 Okt 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information