Över 550 miljoner euro i EU-pengar går till transport- och energiforskning

EU-kommissionen presenterade den 10 december fem nya utlysningar för projekt relaterade till transport- och energiforskning. Totalt finns drygt 550 miljoner euro att söka som är fördelat mellan de fem utlysningarna inom ramen för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Sökanden har nu några månader på sig att lämna in sin ansökan till utlysningarna inom mobilitet för tillväxt, konkurrenskraftig lågkoldioxidenergi och smarta städer och samhällen. Deadline till ansökan är antingen den 23 april eller 5 maj beroende på utlysning.

Två projektutlysningar inom mobilitet för tillväxt är öppna:

• Projektet H2020-MG-2015_TwoStages har en total budget på cirka 144 miljoner euro och är avsedd för forskningsförslag om resurseffektivitet i samband med flyg, säker och anslutande automatisering av vägtransporter, prestandaoptimering för vattenburna tillgångar. Målet är att stärka kunskap och kapacitet i lokala myndigheter, innovativa lösningar för renare och bättre stadstransporter, gemensamma kommunikations- och navigationsplattformar för alleuropeiska logistikapplikationer och smart styrning, samt nätverksmotståndskraft och effektivare tillgång till innovationsinfrasturktur. Deadline för den första etappen av ansökningar är den 23 april 2015 och 15 oktober 2015 för den andra ansökningsomgången.

• Projektet H2020-MG-2015 SingleStage-A har 21 miljoner euro tillgänglig för projekt inom internationellt samarbete i flygteknik med Kina, Japan och Kanada, samt för forskning om transportstjänster och transnationellt samarbete inom europeisk transportforskning och innovation. ista ansökningsdatum för denna utlysning är den 24 april 2015.

Även två projektutlysningar inom konkurrenskraftig lågkoldioxidenergi är öppna:

• Projektet H2020-LCE-2015-2 avsätter 93 miljoner euro för förnybar el, teknikvärme/kyla och avancerad teknik för biobränsle, samt för att analysera energisystem. En del av finansieringen är öronmärkta för stöd till samordning av nationell FoU-verksamhet inom energiområdet.

• Projektet H2020-LCE-2015-3 har cirka 190 miljoner euro för forskningsförslag för befintliga och ny förnybar el och hållbar bioenergi, uppvärmning och kylnings tekniker, innovation och teknologi för spridning av maskformiga offshoregaller, transmissionsnätet, grossistmarknaden och storskalig energilagring. Finansiering finns även för gemensam demonstration och validering av innovativa energilösningar, samt för utbyggnaden av en gemensam ram för att mäta energi- och miljöeffektivitet i IKT-sektorn (informations- och kommunikationsteknologi). Båda utlysningarna har fastställd deadline för 5 maj 2015.

Den sistnämnda projektutlysningen är relaterad till energiforskning inom smarta städer och samhällen:

• Projektet H2020-SCC-2015 har en total budget på över 107 miljoner euro och är anpassad för ansökningar om lösningar som integrerar energi, transport och IKT-sektorerna, samt för utveckling av systemstandarder för smarta städer och samhällen. Tidsfristen för utlysningen är den 5 maj 2015.

Forskningsförslag lämnas in elektronsikt och utvärderas i maj-juni 2015 (transport) och i juni-juli 2015 (energi) med tillkännagivande i början av oktober 2015. Utvärderare är hämtade från EU-kommissionens oberoende experter.

Ta del av allmänna regler kring finansiering, urvalskriterier, typer av projekt och dess finansieringsnivåer samt annan nyttig information här.

/Erica Rönnqvist

16 Dec 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information