Shift2Rail

Under TTE rådsmötet den 14 mars i Bryssel antog Rådet sin ståndpunkt om ett utkast till förordning om att upprätta Shift2Rail, ett offentligt-privat partnerskap som kommer att förvalta ett forsknings- och innovationsprogram för att stödja utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa.

Shift2Rail etableras som ett Joint undertaking eller företag och kommer att hantera alla järnvägsinriktade forsknings- och innovationsåtgärder som samfinansieras av EU. Stöd kommer att ges för utveckling, demonstration och validering av innovativa tekniker och lösningar. Projektresultaten mäts mot kvantitativa indikatorer, bland annat en ökning med 100% av kapaciteten för järnvägstransportsystemet, en minskning av dess livscykelkostnad med 50% och en ökning av tillförlitligheten och punktligheten i tågtrafiken med 50%. Shift2Rail förväntas öka sektorns konkurrenskraft vis-a-vis andra transportslag och utländsk konkurrens, samt skapa arbetstillfällen och öka exporten.

Företaget etableras av ett konsortium bestående av EU och åtta partners från branschen (Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales samt Trafikverket). Associerade medlemmar från relevanta intressenter t ex tillverkare av järnvägsutrusning, branschorganisationer samt akademi, kommer att väljas ut genom öppna utlysningar om medlemskap. För att bli behörig associerad medlem krävs ett minimum bidrag om 2,5% av den totala budgeten för innovationsprogrammet där den sökande vill delta. För ett järnvägsföretag i form av en enda juridisk person innebär det ett bidrag om minst EUR 12 miljoner, och för ett konsortium av järnvägsföretag och/eller infrastrukturförvaltare minst EUR 15 miljoner euro, i alla innovationsprogram.

Unionsfinansieringen kommer från Horisont 2020 och uppgår till högst EUR 450 miljoner under 2014-2020. Ytterligare medel kan tilldelas från andra EU-instrument. Det totala bidraget från industrin kommer att vara minst EUR 470 miljoner. Mandatet för Shift2Rail upphör den 31 december 2024, varefter företaget avvecklas.

Samråd om initiativet Shift2Rail pågår för närvarande med Europaparlamentet.

http://www.shift2rail.org/

/Mona Mansour

24 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information