Förslaget om cirkulär ekonomi återkallas av EU-kommissionen

Den 22 januari blev det klart att EU-kommissionen beslutat att återkalla det tidigare paketet för cirkulär ekonomi. EU-kommissionens generaldirektör för miljö, Karl Falkenberg, meddelade miljöutskottet i Europaparlamentet att ett formellt beslut landar i februari.  

Det skrotade paketet som har tagit fyra år att ta fram borde enligt flertalet parlamentariker ha förstärkts på de områden där EU-kommissionen funnit svagheter, snarare än att återkalla det helt. 

Paketet för cirkulär ekonomi, som nu dras tillbaka, innehöll förlag för att öka återvinningsnivåer och strama åt reglerna för förbränning och deponering. Den bestod av sex delar där bland annat områden som förpackningar, batterier, återvinning av bilar samt elektroniskt avfall skulle förbättras. Syftet var att stäva efter längre livslängd av produkter, där resurser inte bara används en gång och sedan slängs. 

Trots stark kritik från flera håll i Europaparlamentet och flertalet miljöministrar i Europa var det tydliga besked från Falkenberg. Han kunde inte ge detaljer om det framtida ändringsförslaget men indikerade på större ambitioner med nya mål rörande infrastruktur och anläggningar som ska tydligare minska förekomsten av deponi. 

Tidslinje:

Februari: förväntad formalisering av EU-kommissionens beslut att dra tillbaka paketet för cirkulär ekonomi.

Slutet av 2015: nytt förslag till avfallslagstiftning

Läs North Swedens tidigare nyhet om cirkulär ekonomi
Mer information

/Kejvan Bexenius

28 Jan 2015 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information