seminarium iBSG 2015

Den 15 juni medarrangerade North Sweden inom nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på Goetheinstitutet i Bryssel. Temat var "Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport - Initiatives for blue and green growth”. På plats från Norra Sverige fanns Luleå hamn,  Midway Alignment of the Bothnian Corridor och BioGaC.

iBSG:s sommarseminarium är ett årligt återkommande event som brukar innehålla matnyttiga diskussioner och locka många besökare från både politiken, industrin och akademien runt om Östersjön. Förra året fastställde EU nya energi- och klimatmål för 2030 med tydliga besked om att energiövergången i Europa måste ta fart. Vad innebär förändringar i utbud och efterfrågan i energikedjor, t.ex. inom energimixen och transportsektorn för Östersjöregionen? Vilka är de centrala utmaningarna och hur kan vi tackla dem?                 

Seminariet inleddes med ett öppningsanförande av Agustin Escardino Malva från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation. Under detta gavs en kortare presentation av EU:s satsningar på innovation som ett sätt att öka användandet av förnybar energi, och vidare passade han på att berömma aktörerna runt Östersjön för det goda samarbete som pågår för att tillsammans tackla de gemensamma utmaningar som vi står inför. Avslutningsvis satte han detta samarbete i kontext av EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR).

Därefter hölls ett interaktivt projektcafé där aktörer gavs chans att visa upp pågående projekt som ett sätt att utbyta idéer, inspiration och uppmärksamma handfasta erfarenheter av bästa praxis. 

Session två, den senare delen av dagen, var uppdelad i fyra efterföljande tematiska block med rubrikerna maritim transport, urban mobilitet, maritim energi och bioenergi. 

Menno van der Kamp, EU-kommissionens DG Move, inledde session 2 med en presentation om TEN-T, CEF och Junckerpaketet för strategiska investeringar i EU. 

På plats från Norra Sverige fanns Henrik Vuorinen, VD för Luleå hamn som tillsammans med Marielle Swan från Sjöfartsverket under temat maritim transport presenterade projektet Malmporten.  I och med att 90 % av EU:s järnmalm utvinns i Norrbotten krävs det mycket hög transportkapacitet för att kunna exportera malmen, samtidigt som transportkostnaderna behöver hållas nere och det dessutom finns behov för mer miljövänliga alternativ. Med anledning av detta planerar Luleå hamn nu att genomföra den största muddringen sedan Göta kanal byggdes. Målet med detta är att öka kapaciteten i hamnen, både vad gäller storleken på skepp och mängden last som kan hanteras varje år. Enligt Luleå hamns beräkningar innebär detta att bränsleförbrukningen per fraktat ton kan minskas med 40 %, vilket följaktligen skulle innebära både lägre utsläpp och lägre kostnader. Vidare innebär satsningen en avlastning för väg och järnväg i Norra Sverige.

IMG_1194
Henrik Vuorinen, VD Luleå hamn, presenterar projektet Malmporten för seminariedeltagarna.

Under samma tema talade även Patrik Malka, General Manager för Wärtsilä Solutions. I sin presentation lade han särskilt fokus på Midway Alignment of the Bothnian Corridor – en gemensam satsning av Umeå och Vaasa för att utöka och förbättra färjeförbindelsen mellan städerna. Målet med detta är dels att underlätta övergången från väg till järnväg i och med att det är mycket mer tids- kostnads- och miljöeffektivt att transportera varor och människor med färja direkt mellan Umeå och Vaasa istället för att ta vägen runt Kvarken. Dessutom tros den förbättrade anslutningen mellan städerna göra regionen mer attraktiv att bo och arbeta i, vilket kan locka till sig fler människor till båda städerna och ge förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk tillväxt. 

Bertil Carlsson från Bio-Fuel Region avslutade seminariet med projektet BioGaC med Skellefteå som huvudpart och som syftar till att bygga ut biogastankställen i norra Sverige med utbyggnad av biogasanläggningar i regionen samt att med nya attraktivare lösningar för tankstationerna få fler att välja gasbilar. 

Vidare läsning
Läs mer om projektet Malmporten, på Sjöfartsverkets hemsida.

Läs mer om Midway Alignment of the Bothnian Corridor. 

Läs mer om BioGaC.

För mer information om Malmporten, Midway Alignment och BioGaC, kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, North Sweden European Office

/Kalle Eriksson & Kejvan Bexenius

17 Jun 2015 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information