Luleå med att ta fram distanskurs i miljövänliga matförpackningar

Genom EU-projektet EcoDESforFood+ har Luleå Tekniska Universitet (LTU) bidragit till att utveckla en onlinebaserad kurs för miljövänligare matförpackningar inom livsmedelsindustrin. EcoDESforFOOD+ är ett projekt inom Erasmus+ där syftet är att minska de negativa miljöeffekterna och effektivisera resursanvändandet inom förpacknings-och livsmedelsindustrin. 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har varit med och utvecklat det tvååriga EU-projektet EcoDESforFOOD+, där syftet var att utforma en avgiftsfri distanskurs för att minska de negativa miljöaspekterna inom matförpackningsindustrin i Europa.

Kursen är ett projekt inom EcoDESforFood+, som är en del av Erasmus+ programmet Innovation and cooperation for the development of good practices. Målet med projektet var att skapa en tvärvetenskaplig utbildning inom så kallad ekodesign med en inriktning på miljömedveten utformning av förpackningar inom livsmedelsindustrin. Inom ekodesign innefattas alla miljöaspekter under hela produktens livscykel, från skapandet till avfallsberarbetning. Därefter minimeras de negativa miljöaspekterna utan att reducera produktens kvalité. 

– Förpackningar skapar en stor miljöpåverkan eftersom de genererar mycket avfall och är energikrävande att framställa. Om vi kan minska på mängden förpackningar och återanvända mer av materialen så sparar vi på miljön och resurserna, säger Esa Vuorinen, materialforskare vid LTU.

Minskade miljöeffekter

Målgruppen för kursen är aktörer inom livsmedels-och jordbrukssektorn, förpackningsindustrin samt grafiska formgivare och industridesigners. Kursen ska bidra till att komplettera aktörernas tidigare kunskaper och erfarenheter inom ekodesign samtidigt som det möjliggör för aktörerna att specialisera sig på området. Det medför att EcoDESforFOOD+ kommer vara en referens inom European Qualitifications Framework for lifelong learning.   

– Vi gjorde en kartläggning av kursutbuden i Sverige, Spanien och Cypern och kunde se att ingen utbildning eller kurs täcker hela området från miljöpåverkansanalys till materialval och till ekodesign med inriktning mot förpackningar för livsmedel. Kursen fyller därför ett tomrum och jag tror den kommer bidra till en bättre miljö när kunskapen bland yrkesverksamma inom detta område ökar. Sedan tidigare ger vi en kurs i materialval och ekodesign för den som vill läsa detta på universitetsnivå, säger Esa Vuorinen, materialforskare vid LTU.

Kursen finns tillgänglig på svenska, engelska, grekiska eller spanska på EcoDESforFOOD+s hemsida.

Läs mer:

Ecodesforfoods+ hemsida

LTUs hemsida

Tidigare rapportering av minskad plastanvändning

/Stina Skoglöf

21 Nov 2018 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information