Norrbotten belönas av EU för hälsofrämjande arbete: Går från tre- till fyrstjärnig Referens Site

Region Norrbotten har steppat upp ytterligare i EU:s rankningsystem för europeiska regioner som arbetar innovativt inom hälsoområdet för att utveckla nya metoder och digitala lösningar för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Region Norrbotten har sedan flera år tillbaka varit aktiv i EU-kommissionens arbetsgrupp för integrerad hälsa inom innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP on AHA) där de nu i höst tilldelats fyra stjärnor.

EU:s innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande

Region Norrbotten har lång erfarenhet av arbete med utveckling av digitala lösningar inom vården och har sedan flera år tillbaka varit en drivande aktör bland annat för deltagande i gränsöverskridande innovationsprojekt inom digital hälsa för att främja aktivt och hälsosamt åldrande. I regionen har man även arbetat aktivt för att lösa utmaningar inom vårdservice såsom att implementera digitala lösningar för att övervinna långa avstånd och glest utspridda vårdmottagningar.

Genom att vara en del av nätverket European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), utbyter Norrbotten erfarenheter inom hälsoinnovation med andra europeiska regioner som också är så kallade ”Reference Siter”. Varje referenssite tilldelas 1 – 4 stjärnor beroende på hur många kriterier de uppfyller.

År 2016 tilldelades Norrbotten statusen Reference Site. Vid 2019 års utlysning var det 77 europeiska regionala och lokala organisationer som tilldelades statusen varav 25 stycken erhöll fyra stjärnor, däribland Norrbotten som gick från tre till fyra stjärnor. Vi på North Sweden riktar ett Grattis till Region Norrbotten för det framgångsrika hälsoarbetet!

Fördelen för Norrbotten att vara Reference Site

I egenskap av att varaReference Site erhåller Norrbotten en särskild ställning i form av ökad insyn och möjlighet att ge feedback i tidiga skeden under EU kommissionens lagstiftningsprocesser inom policyområdet hälsa. Det innebär också att regionen blir identifierad som en ledare inom branschen på ett mer effektivt sätt kan brädda sitt nätverk varvid det blir enklare att ingå, eller få med andra aktörer, i projekt.

Norrbotten fungerar därtill, liksom andra europeiska reference sites, som inspirationskällor för hela EU och bidrar till att skapa kreativa och användbara lösningar för ökad levnadsstandard och bättre hälsa bland äldre.

Läs mer om Norrbottens engagemang i innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande sedan de blev en referenssite, här

Läs om när Norrbotten blev referenssite 2016 här

Läs mer om innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande här

/Julia Hanson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information