EU-kommissionen har släppt sin nya livsmedelsstrategi – Från jord till bord

Kommissionen har presenterat en ny livsmedelsstrategi, Från jord till bord, som banar väg mot ett hållbart europeiskt livsmedelssystem. Livsmedelsstrategin kommer, enligt kommissionen, att bidra till att EU når målet om klimatneutralitet till 2050 inom ramen för den gröna given. Strategin ska främja människors hälsa, förbättra primärproducenternas inkomster och stärka EU:s konkurrenskraft.

Från jord till bord

EU-kommissionen presenterade i förra veckan en ny livsmedelsstrategi, Från jord till bord. Målet med den nya livsmedelsstrategin är att skapa ett hållbart europeiskt livsmedelssystem och att systemet ska bli en global standard. Kommissionen menar att ett hållbart livsmedelssystem är avgörande för att EU:s medlemsländer ska uppnå klimat- och miljömålen, men också att det kommer att främja människors hälsa, förbättra primärproducenternas inkomster och stärka EU:s konkurrenskraft. Innan 2024 kommer kommissionen att presentera ett lagstiftningsförslag för att skapa ett ramverk för ett hållbart livsmedelssystem som bland annat ska omfatta gemensamma principer och definitioner för hållbara livsmedelssystem samt behandla det ansvar alla aktörer i livsmedelssystemet har.

Målen

Strategin sätter målen, som ska uppnås innan 2030, däribland:

  • En minskning av förlusten av näringsämnen med minst 50 % samtidigt som det säkerställs att jordens bördighet inte försämras. Användningen av gödningsmedel ska minska med minst 20 % fram till 2030;
  • 25 % av den europeiska jordbruksmarken ska vara under ekologiskt jordbruk till 2030.
  • En minskning med 50 % av försäljningen av antimikrobiella medel för husdjur och inom vattenbruk senast 2030.
  • En minskning med 50 % av användningen av kemiska bekämpningsmedel till 2030.

Områden omfattade av strategin

Från jord till bord omfattar både jordbrukets positiva och negativa klimatpåverkan och flera förslag på hur den gröna omställningen av EU:s jordbrukssektor kan påskyndas. Bland annat nämns den kretsloppsinriktad biobaserad ekonomin som till en stor del outnyttjad potential för jordbrukare och jordbrukskooperativ och att avancerade bioraffinaderier för bland annat biogödselmedel och bioenergi erbjuder nya arbetstillfällen inom primärproduktionen, samtidigt som det skulle bidra till den gröna omställningen. Livsmedelsstrategin kommer också uppmuntra produktion av biogas och utbyggnad av solpaneler på jordbruksbyggnader och stall, enligt kommissionen.

Livsmedelsstrategin kommer också att beröra följande områden:

  • Bekämpa livsmedelsbedrägerier i hela livsmedelskedjan
  • Främja hållbar livsmedelskonsumtion och underlätta övergången till hälsosamma och hållbara kostvanor
  • Minska livsmedelsförluster och livsmedelsavfall
  • Stimulera en hållbar livsmedelsbearbetning, grossisthandel, detaljhandel, hotell- och restaurangbransch samt catering
  • Garantera en hållbar livsmedelsproduktion
  • Trygga livsmedelsförsörjningen

 

Strategin kommer att ses över senast i mitten av 2023 för att bedöma om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att uppnå målen eller om det krävs ytterligare åtgärder.

Nästa steg

Strategin kommer härnäst diskuteras för godkännande av Europaparlamentet och av medlemsstaterna i rådet.

/Ozan Yücel

Du kan läsa livsmedelsstrategin i sin helhet genom att klicka här

02 Jun 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information