Europaforum Norra Sverige tar ställning till utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätverket

Den 28 augusti antogs ett nytt positionspapper inom ramen för Europaforum Norra Sverige. Nätverket, som samlar politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner där North Sweden ingår, tar i positionspapperet ställning till den pågående revideringen av unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska nätverket (TEN-T). Det betonas att det krävs omfattande klimatsmarta satsningar inom transportsektorn för att möjliggöra en grön omställning.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS har i mer än 20 år erbjudit en mötesplats där Sveriges fyra nordligaste regioner tillsammans bevakar och tar ställning i gemensamt viktiga frågor med tydlig koppling till politik och lagstiftning på EU-nivå. En sådan fråga är den pågående revideringen av förordningen om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). 

Norra Sveriges synpunkter inför revideringen av TEN-T 
Förordningen för TEN-T fastslår EU:s åtagande för att möjliggöra ett sammanhållet europeiskt transportsystem. EFNS betonar i positionspapperet att TEN-T, som en del av EU:s transport- och infrastrukturpolitik, utgör en betydande framgångsfaktor för såväl norra Sveriges utveckling såsom unionens långsiktiga gröna omställning. När unionens riktlinjer för utbyggnaden av TEN-T nu behandlas av EU-kommissionen, menar EFNS att fokus bland annat bör ligga på gränsöverskridande transportinfrastruktur.

EFNS välkomnar därför den planerade förlängningen av stomnätskorridorerna Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) samt Nordsjön-Östersjön (NSB) inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa. Samtidigt lyfter EFNS vikten av att EU:s stomnät behöver få en starkare sammankoppling med det övergripande transportnätet, inte minst i norra Sverige där det behöver kompletteras med viktiga hamnar, terminaler och stråk. Det sistnämnda är även av betydande vikt för att utöka användningen av klimatsmarta transporter, vilket EFNS menar möter målen om hållbara transporter inom ramen för den europeiska gröna given. EFNS belyser även vikten av att regelverket i TEN-T efterlevs i praktiken, vilket kräver tydligare återrapportering samt uppföljning av TEN-T-förordningen.  

Fokus på klimatsmarta satsningar inom transportsektorn 
Den europeiska gröna given sätter krav på att all EU-politik ska genomsyras av tydliga klimatperspektiv för att möjliggöra det långsiktiga målet om ett klimatneutralt Europa år 2050. En omställning till en hållbar transportsektor spelar där en avgörande roll. En övergång från vägtransporter, som står för ca 72 procent av växthusgasutsläppen från EU:s transportsektor, till sjöfart och järnväg är därmed nödvändigt. Norra Sverige har goda förutsättningar att bidra till en grön omställning tack vare en stor tillgång till förnyelsebara resurser. En bristande infrastruktur gör dock att dessa möjligheter inte kan utnyttjas till fullo. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har möjliggjort investeringar för en hållbar tillväxt inom transportsektorn under nuvarande programperiod, varav EFNS menar att fortsätta investeringar i norra Sveriges transportsektor genom ERUF även bör prioriteras i nästa programperiod.

Ett viktigt komplement till ERUF är enligt EFNS Fonden för rättvis omställning (JTF) för en grön omställning och hållbar tillväxt av basindustrin i norra Sverige. Vidare betonar EFNS att en fortsatt utveckling av elektrifiering av flygsektorn är av stor vikt. Pågående projekt i norra Sverige gällande eldrivet flyg för korta distanser välkomnas därför av EFNS, erfarenheter som kan agera som goda exempel för unionen i helhet.  

I spåren av Covid-19 och teknikutveckling i framkant  
Norra Sverige har begränsade förutsättningar att bära kostnaderna gällande teknikutveckling och digitalisering av transportsektorn. EFNS menar därför att en gemensam EU-modell bör byggas in i TEN-T-systemet som skapar värden för de aktörer som väljer att gå före i teknikutvecklingen. EFNS föreslår att en sådan modell kan innefatta undantag i statsstödsregler där EU och medlemsstaterna står för de initiala kostnaderna i innovation- och teknikutveckling. En sådan investeringsmodell kan möjliggöra att norra Sverige kan vara fortsatt ledande inom innovation och uppvisa en basindustri med teknikutveckling i framkant. Avslutningsvis menar EFNS att det krävs omfattande investeringar på alla plan i spåren av covid-19 pandemin. I linje med den europeiska gröna given bör klimatsmarta satsningar inom transportsektorn prioriteras när Europa nu ska komma på fötter igen. 

Läs positionen av Europaforum Norra Sverige här.

/Elin Johnson

 

 

 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information