Forsknings- och innovationsfinansiering till den gröna given

EU-kommissionen lanserar nu en ansökningsomgång inom Horisont Europa för forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till att genomföra den gröna given och möjliggöra den gröna omställningen på en rad tematiska områden. Ansökan stänger 26 januari 2021.

Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel senast år 2050. EU-kommissionens tillväxtstrategiden europeiska gröna given, ska möjliggöra denna omställning och även främja en hållbar ekonomi en rättvis omställningFör att nå upp till gröna givens mål krävs en omfattande omställning som kommer att stödjas av insatser inom ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 och efter årsskiftet av Horisont Europa. Den 17 september gick EU-kommissionen ut med en utlysning som omfattar totalt miljard euro och som ska bidra till återhämtningen från Covid-19 och hantering av klimatkrisen.  

Ansökningsomgång för forskning- och innovationsprojekt inom ramen för gröna given  

På grund av den rådande klimatkrisen och strävan efter en snabb omställning till ett grönare och mer hållbart samhälle, förväntas denna satsning gå relativt fort. Ambitionen är att projekten ska implementeras redan under hösten 2021 och således under en kort tidsram komma igång med arbetet.  

Detta är den sista utlysningen i Horisont 2020 och följer den ordinarie strukturen som forskarvärlden har blivit van vid, men med viss skillnad i tyngdpunkt. Med hänvisning till tidspressen för den digitala och gröna omställningen kommer dessa utlysningar fokusera på ett färre antal projekt med större budget och tydligare riktning som ska göra dem mer synliga. En tyngdpunkt som även kommer att kännas igen i det kommande ramprogrammet Horisont Europa 2021-2027 

Utöver att bidra till klimatneutralitet och en rättvis omställning, ska projektens huvudsakliga mål vara att engagera medborgarna och visa på arbetets relevans för hela samhället. EU-kommissionen vill se märkbara resultat i närtid som bidrar till en positiv inverkan för medborgarnas kunskaper och inflytande, likväl som för samhället i stortUtlysningen innehåller åtta områden listade av EU-kommissionen:  

  • Högre ambitionsnivå på klimatområdet 
  • Ren och tryggenergiförsörjning till rimligt pris 
  • En industri som verkar för en ren ochcirkulär ekonomi 
  • Energi- och resurseffektiva byggnader 
  • Hållbar och smartmobilitet 
  • Från jord till bord 
  • Biologisk mångfald och ekosystem 
  • Nollutsläpp och giftfria miljöer 
  • Öka kunskaperna 
  • Ge medborgarna inflytande 

Läs mer om ansökningsomgången för den europeiska gröna given här.

Läs utlysningstexterna och ansök senast den 26 januari 2021.

Läs mer om den europeiska gröna given här.

/ Elvira Ahlring och Niklas Johansson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information