Politikernätverket Europaforum Norra Sverige tar i två positionspapper ställning till ny EU-lagstiftning

Två positioner har antagits inom ramen för Europaforum Norra Sverige, nätverket som sammanför politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner där North Sweden ingår. I positionspapperen, som riktas mot Sveriges och EU:s lagstiftande institutioner, tar norra Sveriges ställning till direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel och sammanhållningspolitiken inom EU:s budgetförslag samt Next Generation EU.

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en unik mötesplats där frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv bevakas och analyseras i de avseenden de berör norra Sverige. Det övergripande syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen genom att påverka EU:s lagstiftning genom riktade positionspapper till EU:s samt Sveriges lagstiftande institutioner.

Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

EFNS betraktar direktivet som en lämplig åtgärdsram för utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel för bland annat minskat fossilberoende men framför specifika synpunkter. EFNS uppmanar kommissionen att överväga om direktivet fortsättningsvis bör värdera fossilbaserade energityper såsom naturgas i likhet med andra mer miljövänliga energityper. EFNS efterlyser tydligare formuleringar om riktade incitament för att uppmuntra till utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel i glesbygdsregioner. Investeringar i Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan samt förbindande öst-västliga tvärstråk skulle främja kommissionens intention att överföra person- och godstrafik från vägtrafik till övriga trafikslag. I sammanhanget är det vitalt att Sveriges statsstödsgodkännande för flytande biodrivmedel förnyas även efter 2020 för en ökad användning av biodrivmedel som energislag. Transportsektorn och de regionala förutsättningarna ska även värderas ur ett näringspolitiskt perspektiv, till exempel vid EU-reglering när det gäller teknisk harmonisering av infrastruktur och drivmedel. Med hänsyn till befintliga nationella styrmedel, efterfrågar EFNS att klimatanpassningsåtgärder från EU präglas av en stark regional dimension till stöd för regioner som tampas med vikande befolkningsunderlag, undermålig infrastruktur och glesbygd.

Läs hela positionen: Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Sammanhållningspolitiken inom EU:s budgetförslag samt Next Generation EU

EFNS välkomnar ambitionen att starta om den europeiska ekonomin men uppmanar EU att göra EU:s sammanhållningspolitik mer flexibel och regionalt anpassad. Flexibiliteten för investeringsprioriteringar inom ERUF, inklusive undantag från tematisk koncentration för att investera i och ansluta avlägsna områden genom smart infrastruktur och IKT kommer att vara ett viktigt möjliggörande element för en grön och digital övergång i det europeiska Arktis. EFNS efterlyser flexibilitet för att exempelvis kunna investera i flygplatsinfrastruktur och därmed stödja omstarten av ekonomisk verksamhet i de nordligaste regionerna i Europa. Därtill uppmanar EFNS EU att slå vakt om de glesbefolkade regionernas legala status i REACT-EU, och därmed fortsätta att främja hållbar utveckling i det europeiska Arktis. Situationen för småföretag i de nordligaste regionerna är kritisk, särskilt för små och medelstora företag inom turistsektorn som har drabbats hårt av stängda gränser. Omedelbara insatser som stöd och lån, investeringar och anpassade regler är nödvändigt för att inte förlora företag och jobb. EFNS välkomnar förslaget att stärka Just Transition Fund (JTF) för att påskynda övergången mot klimatneutralitet. Vidare vill EFNS understryka vikten av att åtgärderna inom JTF samverkar i samordning med de övergripande investeringarna för resiliens och hållbar utveckling för att undvika finansiella undanträngningseffekter och parallella politiska strukturer. Regional samordning behövs både när det gäller resurser med effektiv medfinansiering från ERUF och ESF +, såväl som strategisk anpassning av politiken i nära samarbete med de regionalt utvecklingsansvariga organisationerna.

Läs hela positionen: Sammanhållningspolitiken inom EU:s budgetförslag samt Next Generation EU

Har du frågor kring EFNS:s eller North Swedens arbete inom klimat- och skogsfrågor? Kontakta lotta.ronstrom@northsweden.eu

Har du frågor kring EFNS:s eller North Swedens arbete inom sammanhållningsspolitik? Kontakta john.kostet@northsweden.eu

Läs mer om Europaforum Norra Sverige på deras hemsida här. 

/Julia Hanson

Policyområden

Mer information