Botniska korridoren tar ställning till utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätverket

Den 11 december 2020 antogs ett nytt positionspapper inom ramen för samarbetet Botniska korridoren (BK) med anledning av den pågående revideringen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). BK betonar att ett fortsatt fokus på den så kallade traditionella utvecklingen av infrastrukturen krävs för att uppnå ett hållbart och effektivt transportsystem, men understryker samtidigt vikten av digitalisering och innovation.

Botniska korridoren 

Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Samarbetet syftar till att förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa genom att verka för att Botniska korridoren ska färdigställas.  

Förordningen om TEN-T 

Förordningen om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) utgör en grundpelare i EU:s transportpolitik.  Förordningen syftar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU genom inrättandet av ett hållbart europeiskt transportnätverkFörutom att bidra till ny teknik och digitala lösningar inom transportsektornsyftar TEN-T till att minska klimatpåverkanförbättra energieffektivitet och öka säkerhetenDet övergripande målet med TEN-T är att bidra till en hållbar och effektiv transportsektor i hela unionen. 

EU-kommissionen förbereder nu en revidering av TEN-T förordningen och ett nytt förslag väntas läggas fram hösten 2021. Målet om ett klimatneutralt Europa till år 2050 – med delmålet om en minskning av växthusgasutsläpp med minst 55% till 2030 - förutsätter en konkurrenskraftig transportsektor med låga klimatavtryck. EU-kommissionen menar att nuvarande TEN-T förordningen saknar kapacitet till att möta EU:s höjda klimatambitioner om kraftigt minskade växthusgasutsläpp till 2030, något som framkommer i den inledande konsekvensbedömning som lanserades i november 2020. EU-kommissionen inledde utifrån denna ett samråd där synpunkter samlades in fram till den 18 december 2020. 

Synpunkter från BK om revideringen av TEN-T 

I kommissionens konsekvensanalys pekas tre olika vägar framåt ut – ett fortsatt fokus på en “traditionell” utveckling av infrastrukturen, att revideringen ska säkerställa att infrastrukturen har god kvalité och motståndskraft alternativt att utbyggnaden av TEN-T bidrar till ökad digitalisering och innovation. BK understryker att alla tre delar behövs för att uppnå ett integrerat, hållbart och effektivt europeiskt transportsystemVidare understryker BK att en reviderad förordningen bör främja ett järnvägsnät som fungerar såväl inom EU som mellan EU och tredje landBK betonar även vikten av stärkt tillgänglighet, särskilt i regioner med långa avstånd inte minst för att förbättra den gränsöverskridande rörligheten.  

BK välkomnar målen om minskade koldioxidutsläpp och understryker vikten av biodrivmedel i övergången till ett hållbart transportsystem, men lyfter även elektrifiering av luftfart som en viktig faktor.  

Slutligen är den digitala tekniken ett viktigt instrument för att nå målen i den gröna given. BK understryker därför att aktörer som väljer att bidra till den teknologisk utvecklingen av TEN-Ttill exempel genom att delta i pilotprojekt eller investera i ny teknik, skpremieras.  

/Elvira Ahlring och Elin Johnson

Läs Botniska korridorens positionspapper här. 

Läs mer om förordningen TEN-T här. 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information