Direktivet om förnybar energi – tyck till om nya hållbarhetskriterier för biogas och biomassa

Europa står inför en stor energiomställning för att klara EU:s klimat- och energimål. EU-kommissionen är därför i full gång med att omarbeta direktivet om förnybar energi och öppnar nu upp för feedback kring en genomförandeförordning om hållbarhetskriterier för hållbar biomassa. Sista svarsdag är 28 april.

För att stödja EU:s klimat- och energimål behöver Europas energiproduktion ske på ett så hållbart sätt som möjligt och där spelar skoglig bioenergi en viktig roll. Direktivet om förnybar energi från 2018 innehåller hållbarhetskriterier för biogas och biomassa, inklusive skoglig biomassa, som används för att producera el, värme eller kyla.  

 EU-kommissionen är nu i full gång med att omarbeta direktivet om förnybar energi där fokus ligger på hur aktörer ska visa att de uppfyller de nya hållbarhetskriterierna för biogas och biomassa. Hållbarhetskriterierna anges i artikel 29 i direktivet och behandlar både avverkning och utsläpp från skogsindustrin. För att kunna säkerställa att direktivet om förnybar energi överensstämmer med EU:s klimatlagar och för att de nya hållbarhetskriterierna ska implementeras i medlemsländerna på ett så bra sätt som möjligt behöver kriterierna operationaliseras och tydliggöras.  

Tyck till om utkastet till nya rättsakten kring hållbarhetskriterier 

EU-kommissionen ber nu om feedback kring utkastet till den nya rättsakten för hur aktörer ska visa att de uppfyller de nya hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Svara senast 28 april här.  

/ Matilda Albertsson  

14 Apr 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information