En ny europeisk skogsstrategi – hjälp eller stjälp?

I veckan som gick läckte ett utkast av EU-kommissionens förslag till ny skogsstrategi från EU-kommissionen. Dokumentet visar på en strategi som sätter tyngdpunkten på att skydda och bevara i stället för att bruka skogen, vilket går i klinch med svenskt klimatarbete. Det färdiga förslaget ska formellt presenteras först 20 juli.

Utkast till ny skogsstrategi med ensidig syn på aktivt skogsbruk läckt ut  

Som vi tidigare berättat om i våra nyhetsbrev så är EU-kommissionen i färd med att ta fram en ny europeisk skogsstrategi som är planerad att presenteras den 20 juli. I förra veckan läckte ett utkast till ny strategi från kommissionen som visade sig innehålla radikala förslag som skulle innebära stora förändringar för svenskt skogsbruk. Utkastet till strategi har stort fokus på bevarande, återskapande och skydd av skog framför produktion och innehåller bland annat förslag om bindande lagstiftning kring återställande av natur, strikt skydd av all gammal skog och att kalhyggen endast ska tillåtas om det krävs av miljöskäl. Strategin dömer även ut kortlivade produkter av skogsråvara. 

EU har ingen gemensam skogspolitik utan ansvaret för skogspolitiken ligger på varje enskilt medlemsland, men det finns flera politikområden med stor påverkan på skog där EU har befogenhet att lagstifta som till exempel miljö, klimat och energi. Utkastet till strategi gör tydligt att EU-kommissionen vill stärka EU:s befogenhet vad gäller skogspolitik och att man på olika sätt vill göra skogsbruket mer hållbart. I Sverige finns en skogsreglering, där miljö-och produktionsmål väger lika tungt, redan på plats, vilket gör att nyttan av ytterligare regleringar ifrågasätts. 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten, sammanfattar det hela på Twitter: 

- Som befarat verkar skogsstrategin vara på väg åt helt fel håll. EU-kommissionen menar att det behövs ett mer hållbart skogsbruk, men de får gärna upplysa oss i Sverige om hur det ska gå till. En högst oroande utveckling. 

Aktivt arbete genom åren för en förståelse för norra Sveriges skogsbruk 

North Sweden har genom åren tagit fram ett flertal positionspapper kring hållbart skogsbruk och skogens klimatnytta inom ramen för nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) för att spela in i EU-kommissionens olika processer i framtagande av ny lagstiftning. Fokus har legat på att förklara hur det svenska hållbara skogsbruket ser ut samt hur ett aktivt skogsbruk gynnar klimatarbetet genom såväl kolinbindning som substitution, det vill säga då man ersätter fossila produkter i samhället med biobaserade produkter. EFNS understryker också att man i svensk skogsindustri använder hela trädet och då producerar lång- och kortlivade produkter samt energi samtidigt, vilka alla bidrar till klimatnytta.  

Inför beslut om tidigare regleringar har norra Sveriges argument, efter ett intensivt arbete på många olika plan, vunnit gehör. Även skogsaktörerna och svensk nationell nivå har i ökad grad engagerat sig i EU för en mer nyanserad syn på skogens roll för en grön omställning.  

EFNS oroas av att diskussionen om biologisk mångfald alltmer domineras av en föreställning om att brukande av skog och mark per definition är något dåligt och utgör ett hinder för biologisk mångfald, och att det huvudsakliga verktyget för att bevara och utveckla mångfald är att ge skog och mark formellt skydd som förhindrar brukande. I utkastet till skogsstrategi nämns målet att 30 procent av landytan ska vara skyddad, vilket är ett exempel på ett sådant synsätt. EFNS understryker att brukande och biologisk mångfald inte är varandras motsatser. Även brukad skog genererar biologisk mångfald och många av de skogar som nu skyddas i norra Sverige på grund av höga naturvärden har brukats under lång tid. 

Slutgiltiga förslag under sommaren för förhandlingar och beslut 

Det slutgiltiga förslaget till en ny europeisk skogsstrategi ska antas av EU-kommissionen den 20 juli, men redan den 14 juli planeras revideringar av en rad lagstiftningsakter kopplade till klimatarbetet såsom förnybarhetsdirektivet (RED II), LULUCF (förordningen om utsläpp och upptag från markanvändning), EU ETS (handel med utsläppsrätter) med flera att presenteras. Detta paket av lagstiftning, det så kallade Fit for 55-paketet, syftar till att justera EU:s lagstiftning på klimat- och energiområdet utifrån det nya målet om en minskning av koldioxidutsläpp med minst 55% till 2030. Denna lagstiftning kommer även den på olika sätt styra hur vi använder vår skog så det gäller för norra Sverige att även där vara på tårna. Den nu läckta skogsstrategin lär med all sannolikhet påverka även övriga klimat- och energilagstiftning vad gäller skogsfrågorna. 

North Sweden och EFNS har under lång tid framfört att ett effektivt och hållbart skogsbruk är avgörande för att nå målet inom den gröna given om klimatneutralitet 2050 i EU. Skogar med god tillväxt över tid kommer under all överskådlig framtid att binda koldioxid och leverera hållbar råvara till samhällsnyttiga, biobaserade produkter som ersätter fossil råvara. Nya strategier och initiativ måste sträva efter att skapa förutsättningar för ett hållbart skogsbruk och en övergång till bioekonomi, annars riskerar de att motverka sitt syfte. 

/Lotta Rönström 

Läs mer om det läckta utkastet här.  

Läs EFNS:s position inför EU:s nya skogsstrategi här. 

Läs EFNS:s position om biologisk mångfald och återställande av natur här. 

23 Jun 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information