EU-kommissionen lanserar Europeiska innovationsrådet

Den 18 mars lanserade EU-kommissionen Europeiska innovationsrådet (EIC) med en budget på över 10 miljarder euro för perioden 2021–2027 till att utveckla banbrytande innovationer. Det är en nyhet i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa som bygger på ett pilotprogram från dess företrädare Horisont 2020.

Europeiska innovationsrådet har skapats för att tillhandahålla både bidragsfinansiering och direktinvesteringar för nystartade företag genom sin aktiefond på 10 miljarder euro, i syfte att tillhandahålla kapital för att omsätta europeisk vetenskap till marknaden.

"Vi européer är utmärkta på att göra vetenskap med pengar. Men vi är inte så bra på att tjäna pengar på vetenskap. Europeiska innovationsrådet är där för att hjälpa till att lösa denna paradox", sade EU- kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid lanseringen.

Det finns dock ett litet hinder ännu, eftersom Horisont Europa 2021 fortfarande väntar på Europaparlamentets godkännande. Europeiska innovationsrådet kan inleda ansökningsomgångar tack vare en rättslig klausul som möjliggör en retroaktiv start på programmet fram till dess officiella godkännande i april, och godta och utvärdera förslag. Men några bidragsavtal kan inte undertecknas, och inga pengar kommer att betalas ut förrän Horisont Europa 2021 har antagits av parlamentsledamöterna.

Bakgrund

För att konkurrera på globala marknader som alltmer definieras av nya tekniker, behöver Europa dra nytta av sin högkvalitativa forskning. Det var motiveringen till varför EU- kommissionen lanserade Europeiska innovationsrådets pilotprojekt 2018 inom Horisont 2020 programmet. Med en budget på 3,5 miljarder euro ska de mest begåvade europeiska innovatörerna stöttas så att en snabb och faktisk ökning av banbrytande och omvälvande innovationer kan uppnås.

Europeiska innovationsrådet drar nu nytta av lärdomarna och resultaten från pilotfasen 2018–2021 som gav stöd till cirka 5 000 små och medelstora företag och nystartade företag samt över 330 forskningsprojekt. Det har lett till flera nya egenskaper som ska göra det unikt när det gäller att stödja pionjärföretag och pionjärprojekt.

Samtidigt offentliggörs Europeiska innovationsrådets första årliga arbetsprogram som presenterar finansieringsmöjligheter värda 1,5 miljarder euro för 2021. Arbetsprogrammet inleder ansökningsperioden med två priser som delas ut dels till kvinnliga innovatörer, dels till europeiska innovationshuvudstaden.

Nyheter för Europeiska innovationsrådet

 • EIC Accelerator stöder små och medelstora företag, särskilt nystartade företag och avknoppade företag för att utveckla och stärka banbrytande innovationer. EIC Accelerator har ett nytt ansökningssystem, där nystartade företag och små och medelstora företag när som helst kan ansöka om finansiering genom ett enklare förfarande.
 • Ett team med EIC-programförvaltare kommer att ansvara för att utveckla visioner för tekniska och innovativa genombrott (såsom cell- och genterapi, grön vätgas och verktyg för att behandla hjärnsjukdomar), förvalta EIC:s projektportföljer och sammanföra berörda parter.
 • Ett nytt finansieringssystem för övergången till EIC ska bidra till att omvandla forskningsresultat (från EIC Pathfinder och Europeiska forskningsrådet) till innovationer (avknoppade företag, kommersiella partnerskap osv.).
 • Nya åtgärder införs för att stödja kvinnliga innovatörer, bland annat ett program för kvinnligt ledarskap. I partnerskap med Enterprise Europe Network ska begåvade kvinnliga innovatörer och alla innovativa små och medelstora företag från mindre kända regioner att få stöd till att ansöka, för att överbrygga innovationsklyftan.

Finansieringsmöjligheter 2021

I de finansieringsmöjligheter som presenterades vid lanseringen i det första arbetsprogrammet för Europeiska innovationsrådet ingår följande:

 • EIC Accelerator-finansiering, värt en miljard euro, för nystartade företag och små och medelstora företag för att utveckla och expandera högeffektiva innovationer med potential att skapa nya marknader eller störa befintliga sådana.
 • EIC Pathfinder för tvärvetenskapliga forskarlag till ett värde av 300 miljoner euro för att bedriva visionär forskning med potential att leda till tekniska genombrott. Forskarlagen kan ansöka om upp till 4 miljoner euro i bidrag.
 • Finansiering för övergången till EIC för att omvandla forskningsresultat till innovationsmöjligheter till ett värde av 100 miljoner euro. Denna första ansökningsomgång för övergången till EIC kommer att inriktas på de resultat som uppnåtts genom EIC Pathfinders pilotprojekt och Europeiska forskningsrådets Proof of Concept-projekt för att utveckla tekniken och skapa affärsmöjligheter för specifika tillämpningar.

Alla projekt inom Europeiska innovationsrådet har tillgång till dess ”accelerationstjänster för företag” som erbjuder handledare, mentorer och expertis, partnerskapsmöjligheter med företag, investerare och andra samt en rad tjänster och evenemang. 

Första utlysningarna

De första EIC-utlysningarna och arbetsprogrammet som fastställer dagordningen för nästa år är nu ute. Nystartade företag som söker finansiering kommer när som helst att kunna lämna in korta beskrivningar av vad de vill göra och kommer, om de lyckas, att uppmanas att lämna in fullständiga ansökningar senast den 9 juni eller den 6 oktober 2021.

Det finns totalt 592,5 miljoner euro i år för nystartade företag, med ytterligare 495,1 miljoner euro för utmaningsdrivna riktade ansökningsplatser inom vissa områden av innovationer inom hälsa, digital teknik och gröna avtal.

EIC Pathfinder, som finansierar högriskprojekt med genombrottspotential, kommer ta emot ansökningar om forskning inom alla områden fram till den 19 maj. Totalt kommer 168 miljoner euro att beviljas i bidrag på upp till 3 miljoner euro. Det finns 132 miljoner euro för forskningskonsortier att ansöka om bidrag på upp till 4 miljoner euro senast den 27 oktober. EIC Pathfinder beskriver fem utmaningar som de letar efter i ansökningarna:

 1. Medvetenhet inom projekt som granskar idén om artificiellt intelligensmedvetande
 2. Verktyg för att mäta och stimulera aktivitet i hjärnvävnad
 3. Ny teknik inom cell- och genterapi
 4. Nya vägar till grön vätgasproduktion
 5. Konstruerat levande material.

Forskning till marknad

I arbetsprogrammet införs också övergångsbidrag för EU-finansierad forskning som kan överföras till marknaden. Det finns 59,6 miljoner euro för utlysningen och 40,5 miljoner euro för innovation som är inriktad på medicintekniska produkter, energiutvinning och lagringsteknik. Projekten för övergångsbidraget måste bygga på tidigare EIC Pathfinder- eller Europeiska forskningsrådets konceptbevisprojekt. Forskare, små och medelstora företag och små konsortier kan begära upp till 2,5 miljoner euro.

Europeiska innovationsrådets priser

Flera priser har integrerats i Europeiska innovationsrådet för att fira de som utformar Europas framtida innovationer.

 • EU:s pris för kvinnliga innovatörer belönar de mest begåvade kvinnliga entreprenörer från hela EU och från länder associerade till Horisont Europa som har startat ett framgångsrikt företag och fört ut innovationer på marknaden.
 • Utmärkelsen Europeiska innovationshuvudstaden (iCapital) lyfter fram städernas roll när det gäller att forma det lokala innovationsekosystemet och främja banbrytande innovationer. I år ingår en ny kategori, ”European Rising Innovative City”, som riktar sig till städer med en befolkning på mer än 50 000 och mindre än 250 000 invånare.
 • Den europeiska tävlingen om sociala innovationer syftar till att uppmuntra, stödja och belöna sociala innovationer som kommer att hjälpa människor och organisationer att identifiera, utveckla och stärka de färdigheter som de behöver för att anpassa sig och utvecklas i en föränderlig värld.

EU:s priser för kvinnliga innovatörer och för europeiska innovationshuvudstaden är öppna för ansökningar nu, medan de två andra kommer att öppnas senare i år.

Norra Sveriges innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden European Office arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Läs mer om Europeiska innovationsrådet här

Se karta över EIC projekt här

/Andreas Stenlund

29 Mar 2021 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information