OECD lanserade landsbygdsagenda för klimatåtgärder vid COP26

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) lanserade sin landsbygdsagenda för klimatåtgärder den 2 november i samband med klimatkonferensen COP 26 i Glasgow. Agendan belyser att landsbygdspolitikens roll i den gröna omställningen måste stärkas och uppmärksammar klimatpolitiska åtgärder som behövs inom landsbygdsområden. OECD arrangerade två seminarium under COP26 med koppling till agendan där bland annat implementering, möjligheter och bästa praxis diskuterades.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) menar att landsbygdsregioner har en essentiell roll att spela i övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp och för att bygga motståndskraft mot klimatförändringar. I OECD:s regioner, där Sverige ingår, består över 80% av landytan av landsbygdsområden och dessa innehåller också majoriteten av OECD:s naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dock gör klimatförändringarna dessa områden extra sårbara, samtidigt som det finns ett akut behov av att omvandla utsläppsintensiva verksamheter på landsbygden till miljövänliga nettonollalternativ. OECD har därför utformat en landsbygdsagenda för klimatåtgärder utifrån ett holistiskt perspektiv med förslag på klimatpolitik som tar hänsyn till olika lokala förutsättningar. Agendan presenterades den 2 november i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow, Skottland. 

OECD:s landsbygdsagenda för klimatåtgärder 

OECD:s landsbygdsagenda belyser möjligheter för landsbygdsutveckling kopplat till en ekonomi med nettonollutsläpp och visar upp ledande policypraxis och framsteg kopplat till implementering av en klimatvänlig landsbygdspolitik. Syftet är att främja en långsiktig dialog om hur landsbygdspolitiken bättre kan stödja subnationella aktörer, privata intressenter och det civila samhället i att hantera övergången till ekonomier med nettonollutsläpp. Sex huvudsakliga åtgärdsområden för att driva framsteg för en grön omställning har identifierats; 1) förbättring av evidensbasen på regional och lokal nivå; 2) bygga lokal kapacitet; 3) främja förnybar energi; 4) främja hållbar markförvaltning och högre valorisering av ekosystemtjänster; 5) påskynda den cirkulära och bioekonomin; och 6) koldioxidutsläppande transporter. 

Efterfrågan efter mer samarbete, mer stöd till småföretagare och en holistisk syn på innovation  

OECD arrangerade två event vid inledningen av COP26 för att presentera agendan och för att samla stöd för den och driva frågan om utveckling av klimatpolitik på landsbygden.  

Den första sessionen arrangerades den 2 november tillsammans med Nordregio under temat "Landsbyggsområdens avgörande roll för den gröna avgörande roll för den gröna övergången” med en paneldiskussion om regionernas bidrag till den gröna övergången och hur man hur man kan påskynda övergången till landsbygdsekonomier med nettonollutsläpp. Där medverkade bland annat Johan Krafft, Avdelningschef på Regeringskansliet, Näringsdepartementet. Presentationer från Norden, EU och USA visade upp bästa praxis för landsbygdsutveckling inom bioekonomi och förnybar energi. Bland annat pratade Kajsa Resare Sahlin, från Stockholm Resilience Centre, om Agro-ekologiska jordbrukssystem i Europa.

Den andra sessionen arrangerade OECD tillsamman med Scotland Enterprise. Diskussioner fokuserade på hur landsbygdsområden kan dra nytta av de möjligheter som uppstår vid övergången till ekonomier med nettonollutsläpp. Bästa praxis inom tre åtgärdsområden som identifierats i agendan diskuterades: (1) förnybar energi; (2) hållbar markanvändning; och (3) cirkulär och bioekonomi. Från Sverige deltog Lis Eriksson från Jordbruksverket som pratade om projektet Klimatkollen.   

Sammanfattningsvis ville sessionernas deltagare se mer samarbete, mer stöd till småföretagare och en mer holistisk syn på innovation. Många tryckte även på vikten av medborgarnas deltagande och en rättvis omställning, att det behövs platsbaserad anpassning av klimatpolitk samt att man måste se möjligheterna med en grön omställning, inte fokusera på eventuella hinder.  

Nu finns möjlighet att ge stöd för landsbygdsagendan 

Under COP26 har politiska tjänsteman på hög nivå kunnat uttrycka sitt stöd för agendan men nu söker OECD stöd från andra intressenter. Via ett digitalt formulär kan den som vill gå in och uttrycka sitt instämmande till agendan. Enligt OECD kommer namnet på deltagande inte avslöjas individuellt utan sekretariatet kommer enbart publicera generell statistik.  

Läs hela OECD:s landsbygdsagenda för klimatåtgärder här. 

Hitta inspelningarna från OECD:s sessioner vid COP26 här.

/Maria Boström 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information