Samråd: Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) - reviderade riktlinjer

EU:s policy för transportinfrastruktur syftar till att underlätta för transporter i hela Europa och minska ekonomiska, regionala och sociala skillnader genom att utveckla en sammankopplad infrastruktur för luft, väg, järnväg och sjöfart (det transeuropeiska transportnätet).

Förordning nr. 1315/2013 om unionens riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) styr EU:s policy för transportinfrastruktur. Policyn syftar särskilt till att underlätta transportflödena mellan medlemsstaterna och på så sätt stödja territoriell, ekonomisk och social sammanhållning.  

I linje med handlingsplanen inom den europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart rörlighet, pågår en översyn av TEN-T-förordningenEtt samråd har öppnat som är en del av den konsekvensbedömning som kommer att ligga till grund för lagstiftningsförslaget om en reviderad TEN-T-förordning. 

Policyn regleras av förordning 1315/2013, som fastställer riktlinjer för 

  • Nationella investeringar och EU:s investeringar i transportinfrastruktur. 
  • Riktad finansiering inom ramen för ett sammanlänkat Europa och andra relevanta EU-program. 

Initiativet är tänkt att se över dessa riktlinjer. Svara på samrådet senast 5 maj 2021. 

Läs mer om samrådet här 

Läs mer om TEN- T här  

Läs Europaforum Norra Sveriges position om TEN-T här  

Läs Botniska korridorens position om TEN-T här 

/Andreas Stenlund 

23 Feb 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information