Statligt stöd: 133 miljoner euro till stödprogram för svenska transportföretag

EU-kommissionen har till följd av Covid-19-pandemin godkänt ett svenskt stödprogram för statsstöd riktat till företag inom gods- och persontransportsektorn för järnväg. Kommissionen ser flera potentiella positiva effekter med det svenska förslaget till statsstöd, exempelvis att det kommer bidra EU:s gröna giv utan att skapa en snedvriden konkurrens.

EU-kommissionen har godkänt ett svenskt stödprogram i linje med EU:s regler för statligt stöd motsvarande 133 miljoner euro (ca 1370 miljoner kronor) med syfte att stödja företag inom godstransport och persontrafiksektorn för järnväg som drabbats ekonomiskt av Covid-19-pandemin. Enligt Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för konkurrenspolitiken, ska åtgärden bidra till att bevara järnvägens konkurrenskraft i förhållande till andra transportsätt vilket är i linje med EU:s gröna giv. 

EU-kommissionen föreslår även att gods- och persontransportföretag befrias från avgifter som de betalade under en viss period under pandemin för att få tillträde till järnvägsinfrastruktur. Syftet är att företagen inte ska förlora marknadsandelar i förhållande till konkurrerande transportsätt. Förslaget innebär befrielse från infrastrukturavgifter gäller för kostnaderna under perioden 1 mars 2020 – 30 september 2021. 

EU-kommissionen ser flera potentiella positiva effekter med det svenska programförslaget som lämnats in till kommissionen. Förslaget kommer dels gynna miljön och rörligheten, då det främjar mindre förorenande transportformer och minskar trafikstockningarna, dels stödja omställningen från väg till järnväg utan att skapa en snedvridning av konkurrensen. 

Enligt förordning (EU) 2020/1429 tillåts och uppmuntras EU:s medlemsländer att tillfälligt reducera, befria eller bevilja uppskov på avgifter för tillgång till järnvägsinfrastruktur i samband med Covid-19-pandemin. EU-kommissionen har också dragit slutsatsen att beviljandet av statsstödet till svenska transportföretag är förenliga med EU:s järnvägsriktlinjer från 2008 för statligt stöd. 

 Läs mer om det beviljade statsstödet här 

/Lisa Berglund 

20 Dec 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information