Synergier mellan forskning och utbildning – samverkan mellan lärosäten i det europeiska Arktis

Den 28 september anordnade North Sweden tillsammans med Brysselkontoren i nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt universiteten i Arctic five ett webbinarium om EU:s satsningar på utbildning och forskning. Representanter från EU-kommissionen presenterade nya initiativ som är under utformning och Arctic Five gav sina erfarenheter av att integrera forskning och utbildning genom samverkan över nationsgränser.

Med utgångspunkt i EU:s pågående översyn av politiken för högre utbildning och universitetens roll anordnade North Sweden den 28 september ett webbinarium tillsammans med de arktiska universiteten i Arctic Five och regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Webbinariet fokuserade på EU:s ambitioner om att utveckla samverkan inom utbildning inom initiativet European Education Area (EEA) samt hur detta kan interageras med insatserna inom European Research Area (ERA) som fokuserar på ett sammanhållet system för forskning i Europa. EU-kommissionens representanter berättade hur de nya initiativen som är under utformning kommer att kunna nyttjas av regioner och lärosäten. Representanter från NSPA och Arctic Five presenterade erfarenheter av att samverka över nationsgränser och att jobba interagerat med forskning och utbildning.   

En europeisk strategi för universitet 

Vid webbinariet deltog Stijn Delaure, Policy Officer, från EU-kommissionens generaldirektorat med ansvar för forskningsfrågor (DG RTD) och Tine Delva, Deputy Head of Unit, från kommissionens generaldirektorat som hanterar utbildningsfrågor (DG EAC). 

Tine Delva, från DG EAC, lyfte fram likheter inom EEA och ERA som delar principerna om inkludering, uppkoppling och mobilitet. Båda initiativen syftar till att bidra till demokrati, god etik, substantiella reformer samt ett motståndskraftigt och förenat Europa.Delva beskrev den europeiska strategi för universitet som EU-kommissionen planerar att lägga fram som ett förslag i början av 2022 som ska spegla dessa aspekter och framförallt synergier mellan utbildning och forskning. Universitet ska fokusera på vad de är bäst på, vilket är utbildning, forskning, innovation och att tjäna samhällsutvecklingen, enligt Delva. Strategin ska underlätta för dem att fortsätta göra allt detta men med ett europeiskt DNA, konstaterade hon. Regionerna kommer fortsatt att ha en viktig roll i utbildningsystemet genom att verka för att universiteten representerar en diversitet som är anpassad för lokala och regionala förutsättningar. Särskilt i kommissionens initiativ Europeiska innovationsekosystem (EIE) när det gäller kompetensförsörjning och för att stödja utvecklingen av attraktiva samhällen, berättade Delva. 

EU-kommissionen vill se mer samverkan mellan forskare från olika länder 

Stijn Delaure, från DG RTD, talade från forskningsperspektivet och lyfte bland annat fram betydelsen av att alla lärosäten ska har en möjlighet att delta i konkurrensutsatta forskningsprojekt men att det ska ske genom att bevara EU:s princip om excellence, vilken innebär att de bästa forskarna med de bästa idéerna ska få finansiering. Detta ska ske genom att stödsystemen möjliggör för alla lärosäten att leva upp till en hög akademisk nivå i sin forskningsverksamhet. Den kommande EU-strategin för universitet ska också bidra till att hitta gemensamma principer och kulturer kring forskning och den akademiska verksamheten för att underlätta för samarbeten i Europa, sa Delaure.    

Samarbetet i Arctic Five 

Webbinariet fortsatte med att Harri Malinen från Lapplands universitet presenterade lärdomar från samarbetet i Arctic Five som samlar lärosäten i de norra delarna av Norge, Sverige och Finaland. Malinen lyfte universitetets erfarenheter av akademisk samverkan för att utveckla EU:s arktiska områden. I Arctic Five samspelar både utbildningsverksamheten och den akademiska forskningen för att möta regionernas behov av arbetskraft och kunskap. Samarbetet över landsgränser kan innebära en utmaning för europeisk samverkan men inom Arctic Five har universiteten funnit sätt att samverka trots skillnader i de nationella systemen, berättade Malinen.  

Den andra presentationen från Arctic Five kom från Dag Avango, från Luleå tekniska universitet, som presenterade det nya initiativet Chairs of fellows initiative. Syftet med det är att inkludera fler forskare i det arktiska samarbetet genom att forskare erbjuds en grundfinansiering som möjlighet för dem att fördjupa kontakter och engagera sig i fler samarbeten. Det ska även skapa högre status för samverkan som ett sätt att utveckla forskarkarriärer. 

Thomas JørgensenSenior Policy Coordinator vid European University Association (EUA) höll det avslutande anförandet och fokuserade på mervärdet av synergier för det europeiska utbildnings- och forskningssystemet. Jørgensen lyfte särskilt värdet av att, jämte den traditionella perspektivet att erbjuda forskningsbaserad utbildning, även engagera studenter i pågående forskningsverksamhet. Det skulle göra studenter mer rustade för en akademisk karriär och skapa ytor där studenter med färsk kunskap kommer i kontakt med det omgivande samhället, vilket skulle föra med sig kunskap till dessa verksamheter.  

 Läs mer om Arctic Five här. 

/Niklas Johansson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information