Europaforum Norra Sverige tar ställning till LULUCF i nytt positionspapper

Europaforum Norra Sverige (EFNS) tar ställning till EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i ett nytt positionspapper. EFNS lyfter bland annat fram att felaktiga slutsatser om skogsavverkning som EU-kommissionen lutar sig mot inte får forma EU:s klimat- och energipolitik.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS fungerar som en kunskapsplattform och mötesplats där EU:s politik kan analyseras och diskuteras i avseenden där den berör norra Sverige. Syftet med EFNS är att säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas, både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.  

EFNS synpunkter  

Genom EU:s tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, slår EU-kommissionen fast målet att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten 2050. För att nå det målet har EU-kommissionen föreslagit nya lagstiftningsförslag för att minska utsläppen med 55 procent redan till 2030 inom ramen för klimatpaketet ”Fit for 55”. Ett förslag från EU-kommissionen gäller en revidering av LULUCF-lagstiftningen som handlar om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.  

Europaforum Norra Sverige står bakom EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 och inser att det behövs kraftfulla åtgärder för att detta ska kunna uppnås. EFNS stöder åtagande på hög nivå inom ramen för LULUCF som de anser är ett nödvändigt verktyg för minskad klimatpåverkan. Det finns dock vissa punkter i förslaget där EFNS särskilt lyfter fram sina ståndpunkter i sin position från den 25 mars:  

- Felaktiga slutsatser om skogsavverkning får inte forma EU:s klimat- och energipolitik. EFNS understryker vikten av att förhålla sig till korrekta forskningsresultat i klimatarbetet och kräver att hänvisningar till felaktiga resultat slutar bygga initiativ och förslag kopplade till skogen.  

- Svenskt skogsbruk visar att det går att öka inbindningen av koldioxid i skogen genom ett aktivt skogsbruk. EFNS betonar att det är det aktiva förvaltandet och brukande av skogen som lett till ökad kolbindning i Sverige.  

- Substitutionseffekten av produkter från skog och mark får inte nonchaleras. EFNS motsätter sig starkt att EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-förordning främst inriktas på skogen som kolsänka och att man inte beaktar skogens roll när det gäller att tillhandahålla hållbara förnybara råvaror för att ersätta fossila alternativ.  

- Det föreslagna ökade kolsänkemålet riskerar kraftigt minskad avverkning, ett bromsat klimatarbete och en bromsad utveckling av skoglig bioekonomi. EFNS anser att de höjda ambitionsnivåerna fram till 2030 bör ligga på en nivå som är förenlig med medlemsstaternas inhemska klimatpolitiska ram och som gör det möjligt att utveckla bioekonomin i alla medlemsstater. 

- Import av råvaror med osäkert ursprung måste undvikas. EFNS anser att ambitionsnivåerna inom LULUCF-sektorn inte får leda till att råvaror med osäkert ursprung eller sämre klimatprestanda importeras från länder utanför EU.  

- En gemensam marksektor riskerar fortsatt stora utsläpp från jordbruket. EFNS menar att en utvidgning av LULUCF-förordningen till en gemensam sektor för jordbruk och skogsbruk medför en risk för att trycket på att minska utsläppen inom jordbrukssektorn minskar och att länder med skog kommer behöva ”kompensera” för jordbruksutsläppen. 

- EFNS anser att LULUCF-förordningen inte bör utvidgas till att omfatta övervakning och rapportering inom andra politikområden som regleras i annan lagstiftning. Sådan rapportering bör ligga kvar inom lagstiftning som styr biodiversitet, inte inom lagstiftning kring kolflöden. 

Läs positionen om LULUCF här 

/Emilia Zetterlund 

30 Mar 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information