EU:s gruvregioner i samtal om ökad samverkan för strategisk autonomi

Den 16 juni träffades representanter från Europas gruvregioner på North Sweden European Office för att diskutera samarbeten som kan säkra Europas tillgång till mineraler. EU-kommissionen, som deltog med representanter från flera berörda generaldirektorat, har antagit en ambitiös agenda som ska säkra Europas strategiska autonomi och industrins tillgång till råvaror trots en orolig omvärld. Under konferensen, som öppnades av Nils Olof Lindfors, Regionråd Norrbotten, diskuterades hur gruvregionerna kan bidra till EU:s ambitioner och de stöd som behövs för att regionerna ska nå full potential.

Frågan om europeisk strategisk autonomi och industrins tillgång till mineraler har återigen blivit högaktuell i kombinationen av en orolig omvärld och industrins snabba gröna omställning och elektrifiering. Som en kraftsamling för ökad produktion av mineraler i Europa har EU-kommissionen tagit flera initiativ, bland annat European raw Material Alliance som utökar samarbetet med industrin. Under konferensen den 16 juni diskuterade EU:s gruvregioner tillsammans med EU-kommissionens ansvariga generaldirektorat hur samverkan med regionernas kan förstärkas för att uppnå de ambitiösa målen.  

Konferensen anordnades inom nätverket S3P Mining, som samlar Europas gruv- och mineralregioner för gemensamma insatser och interregionala projekt som främjar hållbara produktion och cirkulära flöden av råvaror. Nätverket är en del av EU-kommissionens S3 Plattformar där regioner samverkar med utgångspunkt i deras utpekade styrkeområden i de smarta specialiseringsstrategierna. 

EU-kommission fick perspektiv från flertalet regionalkontor 

Representanter från EU-kommissionens generaldirektorat DG Grow, DG Regio och DG ENVI som deltog fick en presentation av regionalrådet Nils-Olof Lindfors från Norrbotten om utmaningar och möjligheter kopplat till norra Sveriges industriella omställning och vad de innebär för EU:s gröna omställning. Därefter följde presentationer från övriga gruvregioner från hela Europa som sammanfattade de utmaningar och de åtgärder som vidtas för att underlätta för hållbar och cirkulär produktion av mineraler.   

Panelsamtal med betoning på samverkan 

Konferensen fortsatte med tre panelsamtal som fokuserade på de behov av samverkan som krävs för att bemöta de utmaningar som gruvindustrin och samhället står inför.  

Det första panelsamtalet fokuserade på gruvindustrins betydelse för EU:s övriga industrier och samhällets gröna omställning. Därefter diskuterades insatser för att uppnå cirkulära flöden av mineraler och insatser för att minimera gruvdriftens klimatpåverkan. Vid det avslutande panelsamtalet diskuterades möjligheter och utmaningar med interregionalt samarbete mellan Europas gruvregioner, EU:s institutioner, medlemsstaternas regeringar och industrin.  

Läs mer om S3P mining här.

/Emilia Zetterlund  

20 Jun 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information