Nedtonat yttrande från Regionkommittén om LULUCF och ESR

I slutet av april antogs Regionkommitténs (ReK) yttrande om LULUCF, förordningen som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk samt ESR, förordningen om ansvarsfördelning. Åsa Ågren Wikström, ledamot i ReK och ansvarig rapportör för yttrandet riktade i sitt utkast stark kritik mot EU-kommissionens förslag på revidering av förordningarna som bland annat innehåller restriktiva och motstridiga mål om skogsbrukets kolinlagring som vore negativa för norra Sverige. Under beredningen i ReK tonades dessvärre viktiga ståndpunkter ned såsom till exempel en reducering av det föreslagna EU-målet om kolinlagring, vilket riskerar att sätta käppar i hjulet för det viktiga klimatarbetet ett aktivt brukande av skog bidrar till.

Förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Land Use and Land Use Change and Forestry, LULUCF) och förordningen om ansvarsfördelning (Effort Sharing Regulation, ESR) är två lagar som ingår i EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55. Klimatpaketet är en central del av den europeiska gröna given och syftar till att nå en 55-procentig utsläppsminskning av växthusgaser till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. 

LULUCF-förordningen behandlar hur EU kan öka koldioxidbindningen inom marksektorerna genom kolinlagring i skog och mark för att reducera klimatpåverkan, och ESR-förordningen upprättar årliga, bindande mål för minskningar av växthusgasutsläpp som varje medlemsstat ska uppnå under perioden 2021–2030. Syftet med förordningarna är att verkställa nödvändiga klimatåtgärder för att uppnå målen inom Parisavtalet. Efter 2030 föreslås en kombinerad marksektor (LULUCF och icke-CO2-utsläppen från jordbruk) med målet att uppnå sektoriell klimatneutralitet på EU-nivå från 2035.

Slagkraftigt utkast till yttrande

I slutet av 2020 utsågs Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och ledamot i Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi, till rapportör för Regionkommitténs yttrande gällande omarbetningen av EU:s förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och förordningen om ansvarsfördelning (ESR).

I sitt utkast till yttrande, som presenterades den 7 februari, kritiserade Ågren Wikström EU-kommissionens förslag till reviderade förordningar. I utkastet föreslog hon bland annat en reducering av det föreslagna EU-målet om kolinlagring från 310 till 225 miljoner ton CO2-ekvivalenter till 2030 och en tydligare balans mellan kolsänka/miljöhänsyn och brukande av skogen samt substitution. Ågren Wikström förespråkade även för ett nej till en gemensam sektor för markanvändning och andra utsläpp från jordbrukssektorn med argumentet att en sådan riskerar att utsläpp från jordbruksmark i ett land förväntas kompenseras av upptag på skogsmark i ett annat land. Det viktigaste är att jordbruket jobbar med sina egna utsläppsminskningar.

Nedtonat yttrande riskerar att bromsa ett effektivt klimatarbete

Under beredningen i Regionkommitténs miljöutskott och sedermera plenum tonades dessvärre vissa av de skarpa förslagen ned såsom till exempel en reducering av det övergripande EU-målet kring kolinlagring från 310 till 225 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030. Ett krav på ökad kolinlagring med kort tidsram riskerar att hämma den svenska skogsnäringen och sätta käppar i hjulet för det svenska klimatarbetet som till stor del bygger på skogen som en förnybar resurs som kan ersätta fossila produkter i samhället. Att låta skogen stå i syfte att agera kolsänka motverkar även det sitt syfte. Kolinbindning i skog ökar i takt med ökad tillväxt och gynnas av att skogen brukas. Ett aktivt skogsbruk resulterar dessutom i att skogarna blir mer motståndskraftiga mot bränder och angrepp från skadegörare, vilket långsiktigt säkerställer skogarnas förmåga att binda koldioxid. 

Ågren Wikströms fick däremot gehör för ett nej till en gemensam sektor för markanvändning och andra utsläpp från jordbrukssektorn.

Pågående förhandlingar

Förhandlingarna om LULUCF och ESR pågår i ministerrådet och Europaparlamentet och Regionkommitténs yttrande fungerar som ett inspel i förhandlingsprocessen. Slutliga överenskommelser beräknas finnas på plats först under år 2023. Det är avgörande för norra Sverige att vara på tårna i förhandlingsarbetet för att vinna gehör för ett bredare systemperspektiv när det gäller användning av skogen och så långt det går styra processen i rätt riktning när det gäller de skogliga frågorna och klimatarbetet.

Läs EU-kommissionens förslag på revidering av LULUCF här. 

Läs EU-kommissionens förslag på revidering av ESR här. 

Läs Regionkommitténs yttrande om LULUCF och ESR här.

/Lotta Rönström

11 Maj 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information