North Sweden vid 10-årsjubileet av Logistikdag Norr

Intresset var stort när årets upplaga av Logistikdag Norr gick av stapeln i Luleå med ett gediget program om norra Sveriges infrastruktur i ett globalt perspektiv. Konferensen sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att ge möjlighet att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft i den gröna omställningen. North Sweden fick möjlighet att inleda konferensen med en spaning på temat ”Europeisk transportpolitik i förändring” som väckte stort intresse bland deltagarna.

Den 9 november samlade årets upplaga av Logistikdag Norr runt 250 deltagare i en fullsatt sal i Kulturens hus i Luleå kring ett späckat program med fokus på den gröna samhällsomvandlingen som nu sker i norra Sverige och behov av utvecklad transportinfrastruktur för att möta denna snabba nyindustrialisering. Logistikdagen anordnas av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren där North Sweden är en aktiv part. I år arrangerades Logistikdag Norr för tionde gången, vilket firades lite extra med en middag för deltagarna på kvällen.

North Sweden om europeisk transportpolitik

Vid årets logistikdag fick Lotta Rönström från North Sweden-kontoret möjlighet att inledningstala och gjorde det med en spaning kring den europeiska transportpolitiken som är i förändring just nu, både utifrån det som sker i vår omvärld och genom en planerad revidering av förordningen för det trans-europeiska transportnätverket, TEN-T.

Lotta Rönström, North Sweden European Office, berättar om den europeiska transportpolitiken.

Sedan nuvarande EU-kommission kom på plats har flera djupa kriser behövt hanteras som på olika sätt påverkat transportsektorn. Brexit, pandemin och nu ett krig i Europa har skapat handelshinder och brutit leverenskedjor, vilket medfört behov av nya logistikvägar och justeringar av TEN-T-kartorna. De viktiga europeiska stomnätskorridorerna har fått ledas om för att säkra kopplingar till Irland och nu även till Ukraina och Moldavien.  

EU-kommissionens förslag till TEN-T-karta över justerade europeiska stomnätskorridorer, där fyra korridorer förlängs mot Ukraina och Moldavien och tidigare kopplingar till Ryssland tonas ned.

Samtidigt pågår en övergripande revidering av TEN-T där North Sweden gör ett stort arbete för att sätta norra Sverige än tydligare på EU:s kartor för att öppna upp för fördjupade samarbeten och större möjligheter till medfinansiering från EU för olika typer av infrastrukturprojekt. TEN-T-revideringen är i ett intensivt skede med pågående förhandlingar i ministerrådet och Europaparlamentet inför s k triloger under våren där rådet kommer att representeras av Sverige under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd januari-juni 2023. 

Gröna transporter på framfart 

Det övriga programmet för Logistikdag Norr var gediget dels i plenum, men även i parallella seminarier med presentationer kring allt från elektrifierade tunga lastbilstransporter och cirkulära och eldrivna snöskotrar till hållbara flytande drivmedel och den snabba utvecklingen kring elflyg. Robert Lindberg, VD Skellefteå airport, höll i ett pass om möjligheter med el-, vätgas- och drönarflyg i norra Sverige och berättade att Skellefteå airport genom en stor investering i en kraftig laddningsstation för elflyg möjliggjort en etablering av en trafikflygskola. När utbildningen är i full drift kommer uppemot 100 piloter årligen att utbilda sig till trafikpiloter i Skellefteå. 

Trafikverket fanns på plats tillsammans med sina motsvarigheter i både Norge (Banenor) och Finland (Trafikledsverket) för presentationer av de nationella transportplanerna samt en diskussion om hur man bäst samarbetar över de nordiska gränserna när det gäller utvecklad transportinfrastruktur.  

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen, avslutade dagen tillsammans med Claes Nordmark, kommunalråd Boden, med reflektioner kring den utveckling som skett de senaste åren, men även kring var vi står, eller bör stå, om 10 år.  

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen, avslutade dagen tillsammans med Claes Nordmark, kommunalråd Boden.

Det stora intresset för norra Sverige som vi ser nu kommer bara att öka. Smältande isar i Arktis har öppnat upp nya handelsvägar och det säkerhetspolitiska läget gör att den militära närvaron stärks, vilket gör det än viktigare att få Botniska korridoren på plats, tillsammans med stärkta stråk i öst-västlig riktning. 

/Lotta Rönström 

Läs även Norrbottens Handelskammares nyhet om dagen här.

Ta del av programmet för dagen här.  

Ta del av presentationer från dagen här. 

 

23 Nov 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information