Öppna samråd inom transportsektorn samt energieffektivitet

Tyck till om EU-lagstiftning och initiativ genom att svara på EU-kommissionens offentliga samråd. Nu finns en rad offentliga samråd öppna inom transportsektorn samt energieffektivitet där berörda parter uppmanas att delge sina synpunkter. De offentliga samråden kan vara bra tillfällen för intressenter i norra Sverige att komma med inspel och nå ut med sina perspektiv till EU-institutionerna. Samtliga samråd har slutdatum i februari eller mars.

EU-kommissionen lanserade i december en rad öppna samråd som kan vara av intresse för aktörer i norra Sverige. EU-kommissionen vill få in synpunkter från berörda parter på olika förslag och initiativ som kommer ligga till grund för ny lagstiftning eller riktlinjer inom transportsektorn.  

Riktlinjer för transeuropeiska transportnät (TEN-T) – översyn 

Målet med EU:s transportinfrastrukturpolitik är att underlätta för transporter i Europa och minska regionala, ekonomiska och sociala skillnader genom att bygga en sammanlänkad infrastruktur för lufttrafiken, vägtrafiken, järnvägstrafiken och sjöfarten som tillsammans utgör det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). TEN-T-förordningen innehåller riktlinjer för EU:s och medlemsländernas investeringar i transportinfrastruktur och för riktad finansiering med medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa och andra relevanta EU-program. Syftet med TEN-T-förordningen är att bygga ett effektivt EU-omfattande och multimodalt nätverk av järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfart och vägar som är kopplade till urbana noder, sjö- och inlandshamnar, flygplatser och terminaler i hela unionen. EU-kommissionen vill se över riktlinjerna för TEN-T så att de kan bidra till den Europeiska gröna givens ambitiösa klimatmål. Detta samråd ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. 

Feedbackperiod: 16 december 2021 - 11 mars 2022 

Järnvägstransporter – översyn av riktlinjerna för statligt stöd 

Riktlinjerna för statligt stöd till järnvägssektorn från 2008 anger de villkor under vilka stöd till järnvägsföretag kan anses vara förenligt med den inre marknaden och reglerna om statligt stöd. EU-kommissionen ser efter en utvärdering av järnvägsriktlinjerna att reglerna är föråldrade och behöver ses över. Detta för att återspegla den senaste marknads- och lagstiftningsutvecklingen samt för att järnvägssektorn ska utvecklas i linje med EU-kommissionens prioriteringar, särskilt EU:s gröna giv och strategin för hållbar och smart mobilitet. EU-kommissionen uppmanar alla berörda parter att kommentera föreslagen översyn av järnvägsriktlinjerna i det samråd som nu är öppet för att hjälpa att identifiera nödvändiga förändringar. De viktigaste berörda aktörerna som identifierats av EU-kommissionen är lokala och nationella stödbeviljande myndigheter, tillsynsorgan på nationell nivå och EU-nivå, järnvägsföretag, järnvägsinfrastrukturförvaltare, terminalägare och terminaloperatörer, operatörer av multimodala transporter, samordnare av intermodala godstransporter, speditörer, logistikföretag, vägtransportföretag, befraktare, leasingföretag för rullande materiel, transportoperatörer på inre vattenvägar och till sjöss samt branschorganisationer som företräder de olika kategorierna på EU-nivå och nationell nivå. Svara på EU-kommissionens webbenkät om du vill delta i samrådet. Den information som samlas in under samrådet ska ligga till grund för bedömningen av de olika politiska alternativen för att utforma de nya reglerna och uppnå de ambitiösa målen att ställa om den europeiska trafiken till mer hållbara och mindre förorenande transportlösningar, samtidigt som lika villkor inom EU skyddas. 

Feedbackperiod: 22 december 2021 - 16 mars 2022 

Intelligenta transportsystem (översyn av EU-reglerna) 

Syftet med förslaget till direktiv för Intelligenta transportsystem är att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet och göra körandet bekvämare genom att hjälpa föraren att fatta rätt beslut och anpassa sig till trafiksituationen. Lagförslaget är en del av EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet. EU-kommissionen vill nu undersöka vilka infrastruktur-, trafik- och reseuppgifter som finns tillgängliga för EU:s transportnät för att påskynda och samordna de Intelligenta transportsystemens införande och användning. De vill också titta på ny teknik, bland annat uppkopplad och automatiserad mobilitet (till exempel självkörande fordon) samt på digitala plattformar som ger användarna tillgång till flera olika transportsätt. EU-kommissionen vill nu få in synpunkter från berörda parter angående översyn av EU-reglerna för Intelligenta transportsystem.  Detta samråd ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. 

Feedbackperiod: 16 december 2021 - 09 mars 2022 

Minskade koldioxidutsläpp – översyn av utsläppsnormerna för tunga lastbilar 

Som en del av den Europeiska gröna given innehåller EU-kommissionens arbetsprogram 2022 ett initiativ för att senast fjärde kvartalet 2022 se över förordningen som fastställer prestandastandarder för CO2-utsläpp för nya tunga fordon i EU. Utefter strategin för hållbar och smart mobilitet ska EU-kommissionen nu se över EU-lagstiftningen gällande normer för koldioxidutsläpp för tunga lastbilar för att fastställa mer långtgående utsläppningsminskningsmål för sådana fordon. De nya reglerna förväntas också uppmuntra industriell innovation inom den europeiska fordonsindustrin och därmed stärka dess internationella konkurrenskraft. Nu finns tillfälle för berörda parter att lämna in synpunkter på det här antagna förordningsförslaget så att EU-kommissionen kan ta hänsyn till dem när de arbetar vidare med initiativet. Detta samråd ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. 

Feedbackperiod: 20 december 2021 - 14 mars 2022 

Multimodala digitala mobilitetstjänster 

Multimodala digitala mobilitetstjänster, exempelvis appar för mobilitet, reseplanering eller biljettförsäljning, hjälper till att jämföra resor med olika alternativ, färdvägar och priser och underlättar i vissa fall inköp av mobilitetsprodukter. Med förslaget till förordning för Multimodala digitala mobilitetstjänster vill EU-kommissionen bättre integrera kollektivtrafik och järnväg för smidiga multimodala transporter, som del av genomförandet av den europeiska gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet. Med ett offentligt samråd vill EU-kommissionen få en bättre förståelse för hur medborgare och berörda parter använder sig av multimodala digitala mobilitetstjänster och vilka utmaningar och hinder de stöter på. Dessutom efterfrågar EU-kommissionen synpunkter på flera preliminärt potentiella politiska frågor, bland annat otillräcklig åtkomst till och tillgänglighet för data, otillräckligt samarbete mellan transportoperatörer och multimodala digitala mobilitetstjänster, begränsad tillgång till digitala biljetter och betalningssystem med dålig driftskompatibilitet. Alla medborgare och direkt eller indirekt berörda parter är välkomna att lämna synpunkter på nuläget, samt huruvida ytterligare EU-åtgärder behövs på detta område, och i så fall var någonstans. Särskilt intresse av att delta kan finnas hos medborgare och resenärer, transportoperatörer, leverantörer av digitala mobilitetstjänster och konsumentorganisationer. Du kan bidra till denna konsultation genom att fylla i frågeformuläret online.  

Feedbackperiod: 01 december 2021 - 23 februari 2022 

Energieffektivitet – översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda 

År 2020 lade EU-kommissionen fram ett renoveringsinitiativ för att bidra till energieffektivare byggnader i EU som innehåller åtgärder som syftar till att åtminstone fördubbla den årliga energirenoveringstakten till 2030. Som en del av initiativet ska EU-kommissionen se över EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, särskilt när det gäller bestämmelser för att främja byggnadsrenoveringar för att öka byggnaders energieffektivitet och minska utsläppen. EU-kommissionen ska uppgradera det befintliga regelverket för att återspegla högre ambitioner och mer angelägna behov inom klimat- och sociala åtgärder samtidigt som medlemsstaterna får den flexibilitet som krävs för att ta hänsyn till skillnaderna i byggnadsbeståndet i Europa. Det reviderade direktivet ska underlätta mer riktad finansiering av investeringar i byggsektorn, och kompletterar andra EU-instrument som stödjer utsatta konsumenter och bekämpar energifattigdom. Översynen av direktivet ska även bidra till att medlemsstaterna kan uppnå de övergripande energieffektivitetsmålen som fastställts i det reviderade energieffektivitetsdirektivet (RED). Nu finns ett offentligt samråd öppet där EU-kommissionen vill få in synpunkter på direktivförslaget från berörda parter. Detta samråd ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. 

Feedbackperiod: 15 december 2021 - 10 mars 2022 

All feedback som tas emot ska sammanställas av EU-kommissionen och presenteras för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i syfte att ingå i lagstiftningsdebatten. Bidragen som tas emot kommer att publiceras på EU-kommissionens webbplats för samråd och måste därför följa feedbackreglerna, som innebär att följande typer av innehåll är olämpligt: dubblettinnehåll, där samma innehåll har lagts ut mer än en gång av samma användare. Det innebär också att du har möjlighet att läsa andra parters synpunkter. 

Läs mer om öppna samrådet inom: 

Riktlinjer för transeuropeiska transportnät (TEN-T) – översyn  

Järnvägstransporter – översyn av riktlinjerna för statligt stöd 

Intelligenta transportsystem (översyn av EU-reglerna) 

Minskade koldioxidutsläpp – översyn av utsläppsnormerna för tunga lastbilar 

Multimodala digitala mobilitetstjänster 

Energieffektivitet – översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda 

/Maria Boström 

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information