Politikernätverket Europaforum Norra Sverige tar i två positionspapper ställning till EU-lagstiftning

Två positioner har antagits inom ramen för Europaforum Norra Sverige (EFNS) där North Sweden ingår. EFNS tar i dem ställning till EU:s direktiv om förnybar energi (RED II) med fokus på vätgas som kan ha komplikationer för norra Sveriges gröna industriinvesteringar samt EU-kommissionens förslag till ändring av förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) i ett remissvar till regeringen.

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är ett nätverk för politiker från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en unik mötesplats där frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv bevakas och analyseras i de avseenden de berör norra Sverige. Det övergripande syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen genom att påverka EU:s lagstiftning genom riktade positionspapper till EU:s samt Sveriges lagstiftande institutioner.  

EFNS remissvar till regeringen om EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen 

Med anledning av att regeringen efterfrågat synpunkter på̊ EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om det transeuropeiska nätverket (TEN-T) inför förhandlingen i ministerrådet, lämnade EFNS ett remissvar till regeringen den 8 februari med fokus på EU:s mobilitetspaket och dess strategi för hållbar och smart mobilitet. Synpunkterna har avgränsats till den del av mobilitetspaketet som berör förslag till ändring av förordning om TEN-T. 

Norra Sverige är mer aktuellt än någonsin och i det europeiska samarbetet utgör regionen ett strategiskt läge i den arktiska geografin för EU. Näringslivet investerar mer än 1 070 miljarder i innovativ teknologi och industrier varvid det krävs utbyggd infrastruktur för att möta den pågående snabba och gröna nyindustrialiseringen samt säkerställa hållbara transporter. 

Europaforum Norra Sverige välkomnar bland annat det nya konceptet med europeiska transportkorridorer som en sammanslagning av stomnätskorridorerna och godskorridorerna på̊ järnväg men ser behovet att inkludera fler noder, hamnar och terminaler i TEN-T-nätverket från norra Sverige. Inte minst med hänsyn till utmaningarna i Sveriges fyra nordligaste regioner med långa avstånd till större marknader och bristande gränsöverskridande rörlighet - särskilda förutsättningar som EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet har som mål att förebygga. 

Sammanfattningsvis lyfter EFNS fram följande punkter i sin position från den 8 februari: 

  • TEN-T-kartorna för sträckor som borde införlivas i det övergripande nätet bör uppdateras för att stärka resiliensen i transportsystemet 
  • Fler urbana noder, terminaler och hamnar i norra Sverige bör inkluderas i TEN-T 
  • Vissa nyckelflygplatser i det övergripande nätet i norra Sverige bör uppgraderas från övergripande nät till stomnät. 

EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II 

I positionen som antogs den 25 februari välkomnar EFNS ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och den kommande revideringen i RED III om att öka Europas produktion av vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna kan komma att bidra till motsatt effekt och bromsa den gröna omställningen.  

EU-kommissionen arbetar nu med en så kallad delegerad akt som ska specificera bestämmelser från det antagna direktivet Renewable Energy Directive RED II från 2018 om bestämmelser för att energislag så som vätgas ska få klassas som hållbara. Vätgas lyfts som en viktig kompentent i ett framtida energisystem men då vätgasproduktion kräver stora mängder el introduceras principen om ”additionalitet” som förespråkar att hållbar vätgas endast ska produceras med el som nyligen tillförts i elnäten. Denna del i förslaget tar inte hänsyn till regioner, såsom de i norra Sverige, som redan har en stor produktion av förnyelsebar el som används för storskaliga projekt som har betydande klimatnytta för Sveriges och Europas samlade klimatpåverkan. 

Nuvarande skrivningar riskerar att sätta käppar i hjulen för dels norra Sveriges stora industriprojekt som nyttjar vätgas från förnybara energikällor i produktionen och dels regionens omställning till hållbara transporter där befintliga produktion av förnybar energi utgör en produktionsfaktor i förnybar vätgas som drivmedel. 

Sverige är ett av länderna i Europa som har högst andel av förnybar energi i elnätet och i norra Sveriges regioner finns ett överskott av energi från förnybara källor. EFNS understryker att de länder och regioner som redan har gjort stora investeringar i förnybar elproduktion ska kunna nyttja denna för produktion av förnybar vätgas och därmed undantas från kraven som definieras i den delegerade akten. I dessa fall bör det räcka med att elen producerats på ett förnybart sätt för att även vätgasen ska klassas som förnybar. 

Norra Sveriges stora industriprojekt nyttjar vätgas från förnybara energikällor i produktionen. För att dessa ska ha förutsättningar att bidra till den gröna omställningen med stor klimatnytta för hela EU krävs en tydlighet att de regleringar som förs fram i den delegerade akten inte kommer att beröra industriella applikationer av vätgasproduktion, nu eller i framtiden. Industriell tillämpning av vätgasteknologi innebär stora behov men också en betydande klimatnytta som måste vägas in och kan inte falla under samma regleringar som förnybar energi för transportsektorn. Vätgas förväntas få en betydande roll i Norra Sveriges transportinfrastruktur som karaktäriseras av en stor geografi, en gles befolkning och långa avstånd till marknaden. Regionens befintliga produktion av förnybar energi utgör således en produktionsfaktor i förnybar vätgas som drivmedel för regionens transporter, vilket kommer att bidra till en omställning av transportsektorn. 

Sammanfattningsvis lyfter EFNS fram följande punkter i sin position från den 25 februari: 

  • Principen om additionalitet bör i sin helhet göra tydliga undantag för regioner och medlemsländer med övervägande del förnybar energi och med ett överskott av förnybar energi i elnäten. 
  • EU-kommissionen bör tydliggöra att diskussionen om additionalitet inte berör produktion av vätgas för industriell tillämpning 
  • Den delegerade akten bör inte hindra norra Sveriges möjligheter att producera förnybar vätgas med befintlig överkapacitet av grön el för att möjliggöra utveckling och nyttjande av vätgasdrivna flyg, tåg och tunga transporter 

/Julia Hanson

Läs positionen om energidirektivet och vätgas här.  

Läs positionen om remissvar om EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T här.  

 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information