Smarta specialiseringsstrategier för hållbar och inkluderande tillväxt (S4) byter namn till Partnerskap för Regional Innovation (PRI)

Partnerskap för regional innovation (PRI) är EU-kommissionens nya benämning på smart specialisering för hållbar och inkluderande tillväxt (S4). PRI ska bygga vidare på S3-strategierna och ge plats för mer samverka mellan smart specialisering, Horisont Europa, NextGenerationEU och industripolitiken.

Partnerskap för regional innovation (PRI) är ett kompletterande initiativ som bygger på smart specialiseringsstrategier (S3). EU-kommissionen introducerade termen S4 i början av 2020 med syftet att utvidga hållbarhetsperspektivet inom ramen för S3. Den 15 mars 2022 introducerades begreppet PRI via en pilotutlysning och senare har EU-kommissionens gemensamma forskningscenter (JRC) i samband med ett ERRIN-event meddelat att S4 som begrepp ska bytas ut till PRI. 

PRI:s centrala delar är att uppnå bredare partnerskap, tydligare hållbarhetsdimension och flernivåsamverkan. EU-kommissionen vill med förändringen förbättra samordningen och riktningen av EU, nationell och regional forsknings- och innovationspolitik för att uppnå Europas gröna och digitala omställning och minska innovationsklyftan i EU. 

PRI och smart specialisering  

PRI är också ett metodutvecklande initiativ som syftar till att testa verktyg och arbetssätt inom ramen för arbetet med smart specialisering. Ambitionen är att utveckla innovationsfrämjande metoder, verktyg och system som bidrar både till samhället genom integrering av ekonomiska, sociala och miljömässig hållbarhet men också till Europas gröna och digitala omställning. PRI kommer att vara fast förankrad i EU:s policyram och stödja genomförandet av den gröna given, Horisont Europa, sammanhållningspolitiken och NextGenerationEU.  

PRI fokuserar på vidareutveckling av smarta specialiseringsstrategier inom aspekter som mobilisering av aktörer, flernivåstyrning, synergier mellan politik och mellan fonder, innovation för små och medelstora företag, social dimension av innovation, och riktningar för innovation som leder till fördelar för ekonomin, samhället och miljön.  

Tidsplan och utveckling av PRI  

Pilotinitiativet Pilot Action on Partnerships for regional innovation som initierats av Europeiska regionkommitténs (ReK) och EU-kommissionens gemensamma forskningscenters (JRC) ska utveckla ramverket för PRI och ta fram en handbok med verktyg och metoder för arbetet med PRI. Handboken planeras släppas under maj 2022. 

Dessutom övergår PRI från S3:s Entrepreneurial Discovery Process (EDP) till Open Discovery Process (ODP) som involverar ett bredare spektrum av aktörer från olika miljöer och olika nivåer (makro- och mikroregionala nivåer) för att främja en hållbar utveckling av länders, regioners och medborgares specifika behov. 

Namnbytet från S4 till PRI innebär att EU-kommissionen och JRC kommer att använda PRI som det officiella begreppet i framtiden men de hindrar inte regionerna att fortsatt nyttja S4 som begrepp. Detta är ett steg i rätt riktning för norra Sverige i och med ett ökat regionalt fokus. 

Läs mer om PRI här 

Läs mer om smart specialisering här 

/Emilia Zetterlund 

27 Apr 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information