EU-kommissionen har presenterat regler för definitionen av förnybar vätgas

Den 13 februari presenterade EU-kommissionen ett förslag på två delegerade akter som innefattar detaljerade regler för vad som ska definieras som förnybar vätgas. Rättsakterna syftar till att komplettera och förtydliga regelverket som berör förnybar vätgas under direktivet om förnybar energi (RED II). I de delegerade akterna förtydligas principen om additionalitet, vilket politikernätverket Europaforum Norra Sverige tidigare lämnat synpunkter på.

EU-kommissionens två delegerade akter presenterades den 13 februari efter att ha varit under utarbetning en längre tid. De delegerade akterna är två rättsligt bindande akter som EU-kommissionen föreslår för att komplettera befintlig lagstiftning. De två delegerade akterna kompletterar direktivet om förnybar energi, även kallat “Renewable Energy Directive” (RED II).

Undantag från additionalitetskrav i förslaget

Den första delegerade akten syftar till att klassificera vad som är förnybar vätgas genom principen om additionalitet. Detta innebär att EU-kommissionen föreslår att vätgas och vätgasbaserade bränslen endast ska få definieras som förnybara om de produceras genom additionalitet. Vätgas och vätgasbaserade bränslen måste därmed uteslutande produceras genom extra produktion av förnybar el i tidsmässig- och geografisk närhet, det vill säga under de timmar och inom samma område som elproduktionen sker, för att få klassificeras som förnybara. Förslaget innefattar dock särskilda skrivningar för elområden med över 90 % förnybar el eller med låg koldioxidintensitet i sin elproduktion - som undantas från additionalitetskravet för förnybar vätgas.

Den andra delegerade rättsakten innehåller ett förslag på metod för att beräkna minskade växthusgasutsläpp från förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung, däribland förnybar vätgas.

Tidigare synpunkter från Europaforum Norra Sverige gällande additionalitetsprincipen

Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politiskt nätverk för norra Sveriges regioner och kommunförbund där även North Sweden ingår, valde att lämna synpunkter på en tidigare version av delegerad akt. EFNS välkomnande de ökade klimatambitionerna i stort men framhöll att vissa av skrivningarna kan sakta ned den gröna omställningen. EFNS ställde sig kritisk till att länder och regioner med hög andel förnybar el (såsom norra Sverige) – omfattades av additionalitetsprincipen. EFNS förespråkade istället att direktivet för förnybar energi bör göra undantag för regioner och medlemsländer med övervägande del förnybar energi och med ett överskott av förnybar energi i elnäten.  

Synpunkterna verkar nu ha fått gehör då den nya delegerade akten innehåller förslag till undantagsregler från additionalitetsprincipen för elområden med låg andel fossila bränslen i sin elproduktion och med en låg koldioxidmix, vilket är till fördel för regioner i norra Sverige.   

Nu väntar en fortsatt politisk process i Europaparlamentet och Ministerrådet, där de två institutionerna har två månader på sig att antingen godkänna eller förkasta de delegerade akterna. De kan även begära att perioden för granskning utökas med två månader, men står utan möjlighet till att ändra EU-kommissionens förslag på rättsakter.

Läs de delegerade akterna här.

Läs EFNS synpunkter angående kravet på additionalitet för förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi här.

Läs EFNS position på RePowerEU här.

/ Vilma Nuldén

01 Mar 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information