North Sweden bjöd in till infoträff om Fonden för ett sammanlänkat Europa – CEF Transport

Den 1 december hölls ett informationsmöte om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) Transport på initiativ av Trafikverkets CEF-sekretariat i samarbete med North Sweden European Office och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ansvariga handläggare från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och svenska CEF-sekretariatet informerade om möjligheter att söka EU-medel från CEF Transport för en grupp aktuella aktörer runt om i Bryssel och Sverige.

Det var bra uppslutning under infoträffen på North Swedens kontor i Bryssel den 1 december när Trafikverkets CEF-sekretariat tillsammans med North Sweden European Office och SKR hade en genomgång med efterföljande diskussion om möjligheterna att söka EU-medel inom ramen för CEF Transport.  

North Swedens Lotta Rönström, Senior Adviser in European Affairs och SKR:s, Ulrika Palm, Senior Policy Adviser inledde diskussionerna med en kort dragning om arbetet i Bryssel och på EU-arenan. Därefter gjorde Stefan Zetterlind från Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet ett svep över CEF-arbetet, och även kort om den pågående TEN-T revideringen. Slutligen informerade CEF-sekretariatet om möjligheter för kommuner och regioner att söka EU-medfinansiering inom CEF Transport med en avslutande diskussion

Utlysningar för finansieringen publiceras av European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Därefter bestämmer CEF-sekretariatet i samråd med Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige. CEF-sekretariatet samordnar ansökningsprocessen, men i slutändan är det regeringen som bestämmer vilka ansökningar som Sverige ska skicka in. 

CINEA ansvarar för att utvärdera ansökningarna och utgår där från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. 

Viktiga diskussioner mellan aktörerna om ansökningsprocessen 

Diskussionerna mellan Bryssel-aktörerna, Trafikverkets CEF-sekretariat och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet handlade till stor del om ansökningsprocessen och vad som krävs av en ansökan för att ha chans att bli tilldelad finansiering.  

Resultatmässiga Europaperspektiv, alltså att projektet bidrar i ett större perspektiv än enbart inom ramen för den egna regionen, är en viktig komponent i en ansökan enligt Trafikverket. CEF-sekretariatet informerade även om att finansieringen för projektet måste finnas tillgänglig på förhand. Utan detta, är chanserna mycket begränsade att få ansökan beviljad för EU-medel genom CEF-fonden.  

Trafikverkets CEF-sekretariat och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ser en ökad efterfrågan på CEF-medel och därför är det viktigt att varje ansökan som skickas in är så genomarbetad och genomtänkt som möjligt. Det är samma kriterier för varje enskild ansökan där kriteriet för ”mognad” är högt prioriterat.  

Avslutningsvis betonade Trafikverkets CEF-sekretariat också vikten av diversifierade och unika ansökningar. 

Ansök för finansiering inom CEF-transport innan 30 januari  

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar 25,81 miljarder euro inom området Transport. På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna. Utlysningen för CEF Transport är fortfarande öppen fram tills 30 januari 2024.  

/Alexander Castwall 

Läs mer om CEF här

Skicka in din ansökan här

15 Dec 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information