Öppet samråd om EU4Health – EU:s satsning för att stärka hälsan och krisberedskapen inom EU

EU4Health-programmet är en satsning på 5,1 miljarder euro för att stödja hälso- och sjukvården i Europa och är en del av den föreslagna europeiska hälsounionen. Programmet syftar till att förbättra hälsan och skydda mot hälsorelaterade hot genom forskning, innovation och förstärkning av sjukvårdssystemen. En öppen samrådsperiod pågår för att samla synpunkter om programmet. Svara senast 8 maj.

EU4Health-programmet är en del av EU:s återhämtningsplan efter covid-19-pandemin med en satsning på 5,3 miljarder euro för att stödja hälso- och sjukvården i Europa under perioden 2021–2027. Målet är att förbättra hälsan och skydda mot hälsorelaterade hot i hela EU genom olika initiativ, inklusive forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, stärkande av sjukvårdssystemen och förbättring av folkhälsan. Programmet syftar också till att stödja medlemsstaterna i att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem genom samarbete och utbyte av bästa praxis. Programmet syftar till att stärka Europas motståndskraft mot framtida kriser och att uppfylla målen i EU:s gröna övergång och digitala omställning genom att främja hållbara hälso- och sjukvårdslösningar.

EU4Health-programmet fokuserar på fyra huvudområden:

  • främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar,
  • ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård,
  • förbättring av sjukvårdens kvalitet och effektivitet
  • samt förberedelse och respons på kriser och hälsorelaterade hot.

EU4Health-programmet är öppet för alla medlemsstater och icke-statliga organisationer inom EU. Programmet kommer kontinuerligt utvärderas av EU-kommissionen. Kommissionen bjuder in relevanta intressenter att delta i en målinriktad konsultation angående aktuella och framtida prioriteringar inom hälsa, strategiska riktlinjer och hälsobehov som behöver hanteras genom kommande årliga arbetsprogram för EU4Health. Resultaten från konsultationen kommer att användas i en rapport och kommer även att presenteras på EU4Health intressentkonferens den 9 juni 2023

En ny hälsounion?

EU4Health-programmet är en del av den europeiska hälsounionen som är ett förslag från EU-kommissionen för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i EU när det gäller hälsofrågor. Målet är att stärka EU:s förmåga att hantera hälsorisker som kan sprida sig mellan länder, till exempel pandemier, och att främja en hälsosam livsstil och jämlik tillgång till vård inom EU. EU-kommissionen anser att genom samarbete kan EU:s medlemsstater förbättra medborgarnas hälsa och förhindra att hälsokriser sprids mellan länderna.

Ett öppen samrådsperiod pågår just nu och alla intresserade parter uppmanas att lämna sina synpunkter senast den 8 maj. Lämna dina synpunkter här.

Läs mer om EU4Health här

Läs mer om den föreslagna europeiska hälsounionen här

/Andreas Lindström

 

25 Apr 2023 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information