Östersjöregionen – en nyckel till europeisk energiresiliens i ett utmanande geopolitiskt läge

Europaparlamentets tvärgrupp för hav, floder, öar och kustområden (SEArica), Conference of Maritime and Periphieral Regions (CPMR) och dess Östersjökommission bjöd in till ett seminarium i Bryssel om Östersjöregionen som en nyckelregion för europeisk energiresiliens och som föregångare när det gäller användningen av förnybar energi. Carina Christiansen, North Sweden, var en utav talarna och redogjorde för situationen runt tillgången på biomassa i ett läge när bristen på energi ser ut att accelerera de närmaste vintrarna.

Torsdagen den 2 februari anordnades ett seminarium i Bryssel om Östersjöregionen som en nyckelregion för europeisk energiresiliens. Syftet med seminariet var att diskutera aktuella energiutmaningar i Östersjöregionen samt att visa upp hur Östersjöregionen är en föregångare när det gäller användningen av förnybar energi, inte minst inom bioeknomi, vindkraft och vätgas.  

Evenemanget anordnades av Europaparlamentets tvärgrupp för hav, floder, öar och kustområden (SEArica) tillsammans med finska Europaparlamentarikern Nils Torvalds, även vice ordförande för SEArica med ansvar för Östersjön, samt Conference of Maritime and Periphieral Regions (CPMR) och dess Östersjökommission. Helsingfors EU-kontor stod som värd för eventet.

Östersjöregionen ett framtida säkerhets- och energinav 

Nils Torvalds, Europaparlamentariker, inledde eventet med att konstatera att norra Finland och Sverige kommer att vara avgörande för Europas tillgång till grön energi och energiresiliens i framtiden. I sin framtidsspaning såg han också att Östersjön kommer bli ett säkerhetsnav när Finland och Sverige ansluter sig till Nato och betonade Östersjöregionens strategiska roll för säkerhet. 

Perspektiv för att hantera energiutmaningarna i Östersjöregionen

Markku Markkula, ordförande för Östersjökommissionen, ledde första sessionen där han inledningsvis lyfte vikten av att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor i Östersjöregionen och behovet av ökade satsningar innovation och forskning.  

Carina Christiansen, Projektledare för bioekonomi vid North Sweden European Office, redogjorde för situationen runt tillgången på biomassa i ett läge när bristen på energi ser ut att accelerera de närmaste vintrarna. 

– Kärnkraft, hydrogen och även vindkraft tar tid. Det energislag som vi ganska snabbt kan växla upp inom EU är bioenergi som flis och pellets som allt fler EU-medborgare satsar på för att hantera sina energikostnader.  

Samtidigt, menade hon, pågår flera lagstiftningar som Förnybartdirektivet och Avskogningsförordningen som riskerar att minska tillgången på bioenergi och därmed kan man vänta sig fortsatta prisökningar som drabbar enskilda EU-medborgare i ett pressat ekonomiskt läge, sade hon.

– Ökad efterfrågan och minskad tillgång är två motsatta trender som inte är bra tillsammans, menade hon.

Carina Christiansen, Projektledare för bioekonomi vid North Sweden European Office, redogjorde för situationen runt tillgången på biomassa i ett läge när bristen på energi ser ut att accelerera de närmaste vintrarna.

Claire Sandevoir, politisk rådgivareVattenfall, pratade om rollen som havsbaserad vindkraft har i Östersjöregionen. Det finns flera hinder som stoppar den havsbaserade vindkraften från att nå sin fulla potential i regionen, menade Claire Sandevoir. Där en utav den största utmaningen var tillståndsprocesserna, särskilt i Sverige med komplexa och långa processer. Ett målande exempel som lyftes fram var att ett nytt havsbaserat vindkraftsprojekt tar runt 5 år i Nederländerna, medan motsvarande process i Sverige kan ta 10–15 år. Hon poängterade att snabbare tillståndsprocesser inte behöver betyda mindre hållbarhet, men mer effektivitet.

Claire Sandevoir, politisk rådgivare på Vattenfall, pratade om rollen som havsbaserad vindkraft har i Östersjöregionen.

EU-stöd för att stärka motståndskraften i energisektorn

Hans van Steen, huvudrådgivare vid EU-kommissionens Generaldirektorat för energi (DG ENER), gav en överblicksbild av var EU står i energiomställningen. Hans Van Steen berättade om REPowerEU, EU-kommissionens plan för att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030 och aktuella energilagstiftningar, varav två ligger på förhandlingsbordet nu under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd- Förnybartdirektivet (RED III) och EU:s direktiv om energieffektivitet (EED).  Huvudrådgivare vid EU-kommissionens generaldirektorat för energi bekräftade även under sitt anförande att bioekonomi onekligen har en viktig roll att spela för europeisk energiresiliens.

Innovation som drivkraft för en energirik Östersjöregion

Att innovativa företag spelar en viktig roll när det gäller att bidra till EU:s övergripande gröna övergång lyftes också fram genom eventet under en session ledd av Pontus Lindberg, regionråd i Region Skåne och vice ordförande för Östersjökommissionen. Där berättande bland annat Julia Lindholm, ansvarig för Energiföretagen Sveriges Brysselkontor, om alla spännande och innovativa energisatsningar i Sverige, där ibland Northvolt.

/ Maria Boström 

13 Feb 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information