EU-kommissionens förslag på handlingsplan som ska effektivisera elnät

Den 28 november presenterade EU-kommissionen ett förslag på en handlingsplan som ska effektivisera och bidra till snabbare utbyggnad av elnät. EU-kommissionen menar att det nuvarande elnätet inte har tillräckligt med kapacitet för den ökade mängden förnybar energi, stigande efterfrågan på förnybar energi, ökande antal elfordon samt det växande behovet av vätgasproduktion. Fram till 2030 förväntas enligt EU-kommissionen att elförbrukningen i EU kommer att öka med cirka 60 procent.

Handlingsplanen ska ligga till grund för arbetet med de största utmaningarna när det gäller utvidgning, digitalisering samt bättre användning av EU:s överförings- och distributionsnät för el. Handlingsplanen är inte lagstiftande men innehåller 14 åtgärder som EU institutioner, medlemsländer och systemansvariga för överföring av el uppmanas att genomföra. Handlingsplanen presenterar även vägledning för infrastrukturprojekt och en samarbetspakt ska lanseras för att öka engagemanget hos medlemsländerna, nationella tillsynsmyndigheter, och civilsamhället. 

EU-kommissionen ger det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för el (ENTSO-E) en central del i handlingsplanen och bland annat får de i uppdrag att identifiera behoven för både land- och havsbaserade elnät, inklusive lagring och vätgasinfrastruktur.  EU uppger att medlemsländerna har ett av världens mest omfattande och resilienta nät som levererar el till miljontals medborgare samt att de sammanlänkade energimarknader visade sig vara en viktig tillgång för att säkerställa stabil försörjning under exempelvis energikrisen. EU har sedan tidigare infört en rättslig ram för att stödja utbyggnaden av näten, med den reviderade transeuropeiska energiinfrastrukturen (TEN-E-förordningen), det reviderade direktivet om förnybar energi och förslag till en rättsakt om netto-nollindustri (Net-zero indsutry act) och en reformerad utformning av elmarknaden.

Åtgärder

För att stärka elnäten och främja övergången till ren energi föreslås flera åtgärder. Det inkluderar att påskynda genomförandet av gemensamma projekt genom politisk styrning och ökad övervakning. Långsiktig nätplanering bör förbättras för att möta ökad efterfrågan på förnybar energi. Rättsliga incitament, som föregripande investeringar och kostnadsdelning för havsbaserad energi och för att optimera användningen av elnäten. EU-kommissionen betonar också ökad insyn och förbättrade nättariffer för smartare nät.

Bakgrunden till förslaget

I förhållande till målet om att minska import av ryska fossila bränslen och nå andelen förnybar energi på 42,5 procent till 2030 krävs förstärkning av energiinfrastruktur. Handlingsplanen är del av den omfattande REPowerEU-planen och sedan tidigare har EU också infört en rättslig ram för att stödja utbyggnaden av näten bland annat genom den reviderade TEN-E förordningen.

Vad händer nu? 

EU-kommissionen uppmanar medlemsländer, nationella tillsynsmyndigheter, ansvariga för överförings- och distributionsnät samt civilsamhället att delta i ett åtagande och tillsammans bidra till en ram som främjar tidigt deltagande från intressenter i utvecklingen av elnäten. 

/Alexander Castwall

Läs mer om förslaget här

Läs mer om TEN-E här

16 Jan 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information