Hearing om Horisont Europa på Utbildningsdepartementet

25 april anordnade Utbildningsdepartementet en hearing med svenska aktörer för inspel på en svensk position om EU:s framtida forsknings- och innovationspolitik som leddes av Utbildningsministern, Mats Persson. Deltog på mötet gjorde ett 20-tal representanter från svenska lärosäten, industriföretag och myndigheter. North Sweden var inbjuden som representant till denna hearing och framförde norra Sveriges synpunkter på det framtida forskningsprogrammet som den enda företrädaren för det regionala perspektivet.

25 april arrangerade Utbildningsdepartementet en hearing i Stockholm om svenska aktörers inställning till EU:s forsknings och innovationspolitik som kommer att ligga till grund för förhandlingarna om den framtida EU-politiken. Mötet leddes av Utbildningsministern, Mats Persson som bjudit in 20-talet organisationer som på olika sätt är berörda av EU:s insatser för Forskning och Innovation. Rektorer deltog från ett urval av Sveriges lärosäten och företrädde det akademiska perspektivet medan ett urval av Sveriges FoI-intensiva företag deltog och framförde industrins perspektiv. Även några av Sveriges myndigheter med innovations- och forskningsfrämjande uppdrag deltog under mötet.  

Niklas Johansson, North Sweden European Office, deltog under mötet som den enda representanten för det regionala perspektivet och framförde synpunkter från regionernas roll som ansvarig för regional utveckling och för de regionala innovationssystemen. EU:s konkurrensutsatta medel för forskning och innovation utgör betydande medel för aktörerna i norra Sveriges innovationsekosystem. 

 

Utbildningsdepartementet kallade till denna hearing som ett led i de kommande förhandlingarna om EU:s ramprogram för forskning och innovation som blir det tionde i ordningen, med arbetsnamnet FP10 som ska gälla 2028–2035. Sveriges position kommer att spridas till EU-aktörer för att deklarera Sveriges utgångspunkt i förhandlingarna.  

08 Maj 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information