Utlysning för projekt med nya samarbetsformer inom jordbruk och skogssektorn

Inom ramen för programmet Horisont Europa har nu Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) öppnat ansökningsomgången för årets utlysningar med en budget på 213 miljoner euro. Utlysningen syftar till att främja skapandet och införandet av innovativa samarbetsformer mellan primärproducenter och biobaserade industrier, men även att bidra till genomförandet av EU:s bioekonomistrategi och uppdaterade industristrategi. Utlysningen för projektförslag är öppen för ansökan fram till 18 september 2024.

Den 24 april lanserade Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) ansökningsomgången för årets utlysningar som arbetar enligt reglerna för programmet Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation. CBE JU är ett partnerskap mellan EU och Bio-based Industries Consortium (BIC) och finansierar projekt som främjar konkurrenskraftiga cirkulära biobaserade industrier i Europa. Under budgetperioden 2021–2031 har CBE JU en total budget på 2 miljarder euro.  

Årets utlysning, som uppgår till 213 miljoner euro syftar till att främja skapandet och införandet av innovativa samarbetsformer mellan primärproducenter och biobaserade industrier, men även att bidra till genomförandet av EU:s bioekonomistrategi och uppdaterade industristrategi. Utlysningen ska stödja arbetet inom EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och nollutsläpp samt den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden och EU:s strategi för biologisk mångfald.  

EU motiverar denna utlysning med att cirkulär användning av avfall, biprodukter och restprodukter från jord- och skogsbruk samt livsmedelsindustrin kan skapa nya ekonomiska möjligheter på landsbygden. För att dessa ekonomiska fördelar ska fördelas jämnt mellan de involverade aktörerna krävs bättre integrering av primärproducenterna i de biobaserade värdekedjorna. Utöver det krävs även specifik förståelse för processoptimering och stora investeringar i innovation och teknik inom den biobaserade ekonomin. 

CBE JU ser därför att projekten som söker finansiering bör fokusera på att utveckla nya samarbetsformer bland olika aktörer och primärproducenter för att nyttja biomassa och skapa bredare nätverk inom de biobaserade sektorerna. Vidare bör projekten använda resurseffektiv teknik och demonstrera ekonomisk och hållbar produktion av biobaserade produkter. De ska även utveckla långsiktiga affärsplaner och bedöma projektets miljöpåverkan och dess sociala fördelar. Projekten bör även anta en multiaktörsstrategi där alla nyckelaktörer involveras. 

Partnerskapet anger även att deltagande aktörer, förutom möjligheten att utveckla ny kunskap, har möjlighet att bidra till utvecklingen av EU policys genom att lägga fram rekommendationer för EU:s framtida politik inom bio-ekonomi. Det finns därför ett mervärde för Norra Sverige om aktörer från våra regioner deltar i dessa projekt och bidrar till att påverka EU:s syn på skogsbruk och bio-ekonomi. Projekten kan även bidra genom konkreta åtgärder för att stödja utvecklingen av den europeiska biobaserade ekonomin. 

Fyra övergripande områden med finansieringsmöjligheter 

Utlysningen innehåller fyra övergripande områden inom vilka olika typer av finansiering kan sökas. Områdena inkluderar flaggskeppsinitiativ och innovationsåtgärder, initiativ för forskning och innovation samt initiativ för koordinations- och stödåtgärder. Inom dessa övergripande områden finns finansiering för projekt som riktar sig mot bland annat biobaserade värdekedjor för att värdera hållbar naturfiber eller oljegrödor, cirkulära och Safe and Sustainable by Design (SSbD) biobaserade byggmaterial med funktionella egenskaper samt nya samarbetsformer inom jordbruk och skogsbrukssektorn.  

Vem som kan söka 

Alla juridiska personer, oavsett etableringsort, inklusive rättssubjekt från icke-associerade tredjeländer eller internationella organisationer och internationella europeiska forskningsorganisationer, är berättigade att delta. De måste även uppfylla villkoren i Horisont Europa-förordningen. 

Intresserade parter har fram till den 18 september 2024 på sig att lämna in sin ansökan. 

/Jenny Hammersland 

Läs mer om utlysningen och ansök här

Läs om Horisont Europa här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information