Bryssel Flaggor Berlamont

Om North Sweden

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden påverkar och driver frågor i det europeiska samarbetet som har betydelse för regionen. Norrbotten och Västerbotten såg tidigt behovet av att finnas på plats i Bryssel och etablerade North Sweden i Bryssel 1997, två år efter att Sverige gått med i EU. Idag har finns över 300 regioner och städer representerade med motsvarande kontor i Bryssel. Representationen ger möjlighet att följa med i lagstiftningsprocesserna och att tidigt uppmärksamma beslutsfattarna på hur lagstiftning kan komma att påverka norra Sverige.

Ett viktigt inslag i verksamheten är att underlätta för regionen att tillvarata möjligheterna som EU-medlemskapet för med sig genom samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt. North Sweden arbetar också för att marknadsföra regionens styrkor och visa hur regionens aktörer bidrar till att lösa unionens utmaningar genom produktion, innovation och samarbete. Norrbotten och Västerbotten har i EU-sammanhang liknande förutsättningar och utmaningar och utgör tillsammans det administrativa programområde som EU benämner "Övre Norrland".

North Sweden är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Kontoret jobbar nära ägarorganisationerna och partners på EU-arenan som delar norra Sveriges intressen. För frågor som berör nationell nivå sker ett samspel med North Sweden Stockholm Office, som Region Västerbotten och Region Norrbotten driver tillsammans. Administrativt är North Sweden inordnat som ett projekt under Region Västerbottens enhet för regional utveckling.

Intressebevakning

Många beslut som fattas inom EU påverkar utvecklingen i Norrbotten och Västerbotten. För att säkerställa att regionens intressen tillvaratas och beaktas arbetar North Sweden för att påverka EU:s beslutsprocess. Det innebär att policyutveckling och ny lagstiftning på EU-nivå bevakas så att regionens synpunkter tidigt kan lyftas in i rätt forum. För att öka EU-kompetensen på hemmaplan rapporterar North Sweden kontinuerligt om utvecklingen inom prioriterade bevakningsområden. Målet är att etablera Övre Norrland som en intressant part som bidrar till EU:s samlade utveckling och i gengäld erhåller stöd och tillgång till plattformar utifrån regionens specifika förutsättningar. Det sker genom att lyfta regionens intressen på plats i Bryssel och att forma budskapen gentemot EU, vilket förutsätter insikt, kunskap och förståelse för EU:s processer och lagstiftningsarbete.

Programbevakning

Stora delar av EU:s ambitioner genomförs genom finansiering av utvecklings- och samarbetsprojekt som ska öka sammanhållningen, konkurrenskraften och att finna lösningar på medlemsländernas gemensamma utmaningar. North Sweden arbetar för att regionens aktörer ska kunna ta del av denna finansiering för att utveckla sin verksamhet och kapacitet genom att hjälpa regionen att konkurrera om medlen. Det sker genom att informera om möjligheterna men också genom att strategiskt påverka utformningen av programmen. Det renodlade ansökningsarbetet utförs av aktörer i regionen.

En viktig uppgift för North Sweden är att vara ett strategiskt verktyg för regionens ökande förmåga att delta i programmen. I detta sammanhang kan det röra sig om att peka på möjligheterna samt att stimulera regiongemensamma synsätt och strategier liksom att utgöra en plattform för närvaro i Bryssel vare sig det gäller specifika arrangemang eller kontinuerlig bevakning.