Ägare

North Sweden styrs och ägs av en bred uppslutning av regionala aktörer i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Region Norrbotten

Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation med cirka 7500 anställda som arbetar för alla invånare i Norrbottens län. Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur för att skapa förutsättningar för en god livsmiljö. 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildade Region Norrbotten. Läs mer om Region Norrbotten. 

Region Västerbotten

Region Västerbotten är en politiskt styrd organisation som verkar för alla medborgare i Västerbottens län. De huvudsakliga ansvarsområdena är hälso- och sjukvård och regional utveckling. Uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Region Västerbotten erbjuder därtill universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning. Regionen bildades den 1 januari 2019 när Västerbottens läns landsting, regionförbundet Region Västerbotten och företagsstöd från Länsstyrelsen slogs samman till en gemensam organisation. Läs mer om Region Västerbotten. 

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen är en politiskt styrd organisation som arbetar för samtliga invånare i Jämtlands län. Utöver god hälso- och sjukvård arbetar regionen för att främja regional utveckling, utbildning, infrastruktur och attraktiva livsmiljöer för ökad tillväxt i hela länet. Regionen har cirka 4000 anställda och bildades den 1 januari 2015 genom en ombildning av Jämtlands läns landsting. Läs mer om Region Jämtland Härjedalen. 

Region Västernorrland

Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation som strävar efter att skapa ett livskraftigt län för invånarna att bo och verka i. Regionen har cirka 6500 anställda och ansvarar för länets hälso- och sjukvård samt regionala utvecklingsarbete. Som en del i det genomförs insatser för att främja tillväxt, utbildning, kultur och forskning. Innan regionen bildades den 1 januari 2018 gick organisationen under namnet Landstinget Västernorrland. Läs mer om Region Västernorrland. 

Norrbottens Kommuner

Norrbottens kommuner är en intresseorganisation som ägs av Norrbottens 14 kommuner i syfte att ge Norrbottens kommuner en samlad röst för ett utökat och hållbart kommunalt samarbete. Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling såväl i ett nationellt- som internationellt perspektiv. Läs mer om Norrbottens kommuner. 

Kommunförbundet Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland är en intresseorganisation som ägs av länets sju kommuner och leds av en styrelse bestående av länets kommunalråd och oppositionsråd. Kommunförbundet Västernorrland verkar för att länets alla invånare ska ha likvärdiga förutsättningar genom att främja kommunal samverkan inom bland annat utbildning och arbetsliv. Uppdragen sträcker sig från kommunal till internationell nivå. Läs mer om Kommunförbundet Västernorrland. 

Företagarna i Norr- och Västerbotten

Företagarna företräder nationellt över 70 000 företagare och har 250 föreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat. Målet är att företagare ska får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Regionbolagen leds av en regional bolagsstyrelse och det löpande arbetet ansvarar regionchefen över med huvuduppgiften är att ge service till de lokala föreningarna. Dessutom ansvarar bolagen för företagarnas regionala opinionsbildning. Läs mer om Företagarna.

Norrbottens Handelskammare

Norrbottens Handelskammare är en medlemsägd näringslivsorganisation med uppdraget att företräda medlemmars intresse för att främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Norrbottens handelskammare driver ett påverkansarbete för att främja sina medlemmars intresse inom infrastruktur, internationell handel och kompetens. Organisationen är fristående men i organisationens nätverk ingår 11 handelskamrar i Sverige och 12 000 handelskamrar i världen. Läs mer om Norrbottens Handelskammare.

Västerbottens Handelskammare 

Västerbottens Handelskammare verkar för att vara en samlad kraft för internationell tillväxt genom goda villkor, samt att bidra till en bättre och uthållig tillväxt för företag i Västerbotten. Visionen är att handelskammaren ska vara en självklar företrädare för företag i Västerbotten och en naturlig samverkans partner för medlemmar och övriga aktörer. Läs mer om Västerbottens Handelskammare. 

Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation verksam i Jämtland- och Västernorrlands län. På uppdrag av cirka 250 medlemsföretag driver de frågor inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel. Som en av 11 handelskamrar i Sverige och 12 000 handelskamrar i världen, erbjuder Handelskammare Mitt en mötesplats för samverkan, nätverkande och kompetensutveckling. Tillsammans med medlemsföretagen utgör de en samlad röst för ett kraftfullt näringsliv i Jämtland- och Västernorrlands län. Läs mer om Handelskammaren Mitt.

Luleå Tekniska Universitet

Luleå tekniska universitet (LTU) är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år och är 1600 anställda och 15 000 studenter. 2020 utsågs LTU till Europauniversitet av EU-kommissionen och ingår därmed i en allians med fokus på rymdforskning i syfte att öka EU:s konkurrenskraft inom högre utbildning på området. Läs mer om Luleå Tekniska universitet. 

Umeå Universitet

Umeå universitet (UmU) är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en mångfald av utbildningar. Universitetets campus främjar gränsöverskridande möten mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar Umeå Universitet till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Läs mer om Umeå universitet.

Mittuniversitetet 

Mittuniversitetet (MIUN) blev universitet år 2005 och gick innan dess under namnet Mitthögskolan. Forskning och utbildning bedrivs på två campus i Östersund respektive Sundsvall med totalt 20 000 studenter och 1200 anställda. MIUN bedriver verksamhet inom en rad olika forsknings- och utbildningsinriktningar och är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Både studenter och forskare har en nära samverkan med företag och organisationer för att öka kvaliteten i både grundutbildning och forskning. Läs mer om Mittuniversitetet.