Personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla individers personuppgifter för att kommunicera med intressenter och för att effektivt sköta vårt uppdrag att verka som en länk mellan norra Sverige och Bryssel. All sådan behandling sker i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Det gäller personuppgifter som namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall bilder med identifierbara ansikten från seminarier, konferenser, möten och andra aktiviteter som vi anordnat eller deltagit vid. Personuppgifterna har antingen delgetts oss av individerna själva eller inhämtats från allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter utgörs av allmänt intresse. De kommer endast att sparas så länge de är relevanta och nödvändiga.

Vi kommer inte att dela personuppgifterna med någon extern part om vi inte är skyldig att göra så enligt lag. Vi kommer inte heller att överföra några personuppgifter till ett land utanför EU/EEA.

Användare har rätt att kontakta oss om för att ut information om de uppgifter vi har om honom/henne, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av personuppgifterna. Detta görs enklast genom att kontakta oss på contact@northsweden.se där du även når vårt dataskyddsombud. North Sweden lyder under Region Västerbotten (222000-2436) som formell huvudman för verksamheten via samverkansavtal med övriga huvudmannaorganisationer. Se mer information om hur vi jobbar för att skydda personuppgifter hos Region Västerbotten. Klagomål på vår behandling av personuppgifter kan lämnas till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Privacy policy

It is necessary for us to store and process personal data with the purpose of communicating with stakeholders in order to fulfil our public service to work as a link between the actors of North Sweden and the Brussels arena. The data include names, contact information and, in occurring situations, pictures from public events and meetings that may include identifiable faces. The personal data has either been shared to us directly by the individuals or has been collected form publicly available sources. We apply at all time applicable privacy laws to all processing of personal data. The storage and processing of personal data is carried out to fulfil our public service with the public interest as legal basis for the processing in accordance with Swedish law. Personal data will only be saved as long as they are relevant and necessary.

We will not share any personal data with external parties, unless obliged to do so by law. Neither will we transfer any personal data to a non-EU country.

Users have the right and possibility to contact us for information of the data we have on him or her, in order so request correction, transferee or to limitations in the processing, to object and to request the personal data to be deleted. Such request is easiest directed to the e-mail contact@northsweden.eu where also the data protection officer, Johnny Lundström, can be reached. Region Västerbotten (222000-2436) is our formal principal through collaboration agreements with the additional principal organisations. Complaints on our processing of personal data can be directed to the supervisory body The Swedish Data Protection Authority.