Personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla individers personuppgifter för att kommunicera med intressenter och för att effektivt sköta vårt uppdrag att verka som en länk mellan norra Sverige och Bryssel. All sådan behandling sker i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Det gäller personuppgifter som namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall bilder med identifierbara ansikten från seminarier, konferenser, möten och andra aktiviteter som vi anordnat eller deltagit vid. Personuppgifterna har antingen delgetts oss av individerna själva eller inhämtats från allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter utgörs av allmänt intresse. De kommer endast att sparas så länge de är relevanta och nödvändiga.

Vi kommer inte att dela personuppgifterna med någon extern part om vi inte är skyldig att göra så enligt lag. Vi kommer inte heller att överföra några personuppgifter till ett land utanför EU/EEA.

Användare har rätt att kontakta oss om för att ut information om de uppgifter vi har om honom/henne, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av personuppgifterna. Detta görs enklast genom att kontakta oss på contact@northsweden.se där du även når vårt dataskyddsombud. North Sweden lyder under Region Västerbotten (222000-2436) som formell huvudman för verksamheten via samverkansavtal med övriga huvudmannaorganisationer. Se mer information om hur vi jobbar för att skydda personuppgifter hos Region Västerbotten. Klagomål på vår behandling av personuppgifter kan lämnas till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.