Umeå Kust Vatten

Om regionen

Norrbotten och Västerbotten är en mångsidig region med unika förutsättningar för regional tillväxt. Det är en Arktisk region med EU:s mest glesbefolkade befolkningsstruktur men har samtidigt ett av EU:s starkaste innovationssystem med attraktiva urbana miljöer. Befolkningen är en av de med högst medelålder i Europa samtidigt som välfärdssystemet och livskvalitén är bäst i EU.

Norra Sverige har unika förutsättningar för tillväxt och välfärd och North Sweden är aktiv i EU för att se till att regionen har bästa möjlighet att utvecklas med hjälp av EU:s regelverk och finansieringsmöjligheter.

Norra Sverige står både inför unika utmaningar och potential för utveckling av regionen och tillväxt i unionen som helhet.

Avlägsna glesbefolkade urbana regioner i global framkant

Norrbotten och Västerbotten är EU:s mest glesbefolkade territorium med både extrem glesbygd och attraktiva urbana miljöer. Av de 500.000 innevånare är mer än hälften bosatt i de fyra kuststäderna Umeå, Luleå, Piteå och Skellefteå. Det för med sig utmaningar i form av glesa befolkningsstrukturer, arktiska förhållanden, låg kritisk massa och långa avstånd till marknader. Dessa utmaningar nyttjas som tillgångar genom ett aktivt arbete och smarta satsningar.

Tack vare detta förhållningssätt har det vuxit upp en omfattande industri som tar vara på de unika förutsättningarna och visar att EU behöver glesbygd. Regionen utgör nu testplats för distansöverbryggande innovationer, vintertestverksamhet för den globala bil- och vindkraftsindustrin, hemvist för rymdbasen Esrange som nyttjar stora landområden som nedslagsplats för raketer och den låga ljusföroreningen för rymdforskning.

I regionen utvecklas branscher som nyttjar den tillförlitlig förnyelsebar energi så som den tunga råvarusektorn och processindustri. Närhet till viktiga råvaror, tillgängliga stora ytor och det karga klimatet är tillgångar för länens omfattande verksamhet med datacenters i det som kan kallas digitaliseringens och elektrifieringens basindustri. 

Traditionell ledande industri samsas med nya växande sektorer

Den regionala ekonomin är präglad av de stora naturresurserna i form av skog, mineraler och vattenkraft. I regionen produceras 90% av EU:s järnmalm och ett överskott av grön el. Som en effekt av detta bygger regionens industristruktur i hög grad på en basindustri som utgörs av ett flertal av Sveriges ledande exportföretag. Den tunga exportorienterade industrin ställer krav på en välfungerande infrastruktur för transport inom regionerna men även till marknaderna inom och utanför EU.

Med stora återinvesteringar och ett innovativt klimat är basindustrierna på många områden världsledande i produktivitet och hållbarhet. I regionen rustas för framtiden med utveckling av bio-baserade produkter för en cirkulär ekonomi, utveckling av fossilfri stålproduktion och metoder för säker och hållbar gruvdrift med självkörande och eldrivna maskiner.

Regionen har ett av EU:s starkaste innovationsklimat enligt EU:s Regional innovation scoreboard. Regionens lärosäten Luleå tekniska universitet, Umeå universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå har utmärkt sig internationellt som väl förankrade i det regionala näringslivet och understöd till industrin. Samtidigt bedriver de tillsammans med instituten i regionen världsledande forskningen på områden så som bioteknik, energi och miljöteknik, rymdteknik, atmosfärvetenskap, medicinsk teknik samt informations- och kommunikationsteknologi.

Samverkan skapar attraktiva områden i det europeiska Arktis

I norra Sverige finns också stora områden av orörd natur i det som ibland brukar kallas Europas sista vildmark. Fjällen, skogarna och unik skärgård möjliggör friluftsliv året om vilket till tillvaratas av regionens besöksnäring som tillgängliggör naturen för en global marknad. Tillgångarna marknadsförd med unika värden så som midnattssol, norrsken, vildfångad och lokalproducerade matupplevelser och andra unika vinterupplevelser som präglar regionen. 

Norra Sverige erbjuder också livskvalité i världsklass enligt EU:s Social Progress Index (SPI) som listar sociala faktorer som påverkar livsmiljön för EU:s medborgare.

Norra Sverige har en strategisk position i Barentsregionen, som omfattar de nordliga länen i Norge, Sverige och Finland samt delar av nordvästra Ryssland, det som betecknas som det europeiska Arktis. Därigenom bedrivs exempelvis ett socialt och kulturellt utbyte mellan regionernas ursprungsbefolkningar. Detta bidrar till en god sammanhållning i regionen och är inte minst fredsfrämjande.

Samerna är för norra Sverige en viktig aktör vad gäller ekonomiska, kulturella och sociala aktiviteter och är för regionens historiska kulturarv av stor betydelse.

Trots, eller kanske tack vare, att regionen ligger i utkanten av Europa har norra Sverige lång erfarenhet av internationellt samarbete, täta kontakter och smart samverkan vilket varit avgörande för ekonomin i en glesbefolkad miljö. Det finns idag lika täta band med norra Norge och norra Finland som med globala aktörer. Som ett resultat talas många språk i regionen - svenska, samiska, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Regionen som är en del av EU:s arktiska territorium arbetar aktivt för att bevara och utveckla dessa ekonomiska, sociala och naturmässiga värden som utmärker regionen.