April3.jpg

Klimatpolitik

EU:s klimatpolitik

I EU är de klimatpolitiska målen prioriterade för att unionen ska leva upp till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Till 2030 vill EU-kommissionen reducera unionens växthusgasutsläpp med 40 % genom bland annat minskad energikonsumtionen och mer miljövänlig energiproduktion. Ett särskilt fokus ligger på att minst 32% av energibehovet ska täckas av förnybar energi och att användningen av engångsplastartiklar ska begränsas. Vid 2050 är målet ett klimatneutralt EU. EU:s program för klimatåtgärder LIFE är ett viktigt verktyg men alla EU:s olika fonder och program berörs av att bidra till de uppsatta klimatmålen.

Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Inom miljöområdet ingår också stöd för etablering av naturskyddsområden med särskild EU-status, så kallade Natura 2000-områden, och åtgärder för att garantera tillgång till rent vatten genom vattendirektivet och andra miljöskyddsåtgärder.

North Swedens arbete med klimatpolitik

North Sweden och regionens aktörer bedriver ett långsiktigt arbete inom miljö, energi och klimat på flera plan. Detta har ett europeiskt mervärde eftersom regionen bidrar med innovation inom förnybara energikällor från exempelvis vind och biomassa. North Sweden bevakar relevanta sektorsprogram inom klimatområdet och ger stöd till regionen för att skapa bra förutsättningar att bidra till hållbar tillväxt i regionen vilket gynnar hela EU.

Klimatpolitik i norra Sverige

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Norra Sveriges aktörer är engagerade i hållbar utveckling och bidrar till att uppfylla målen i Parisavtalet, bland annat genom utveckling av miljöteknik och metoder för hållbara lösningar inom transport, energi- och elförsörjning.

Kontakt

Julia Hanson

Adviser in European Affairs and Office Coordinator
Sakområden: Attraktiv livsmiljö, miljö, hälsa, kultur, turism och kommunikation.

Mobil: (Sverige): +46 (0) 70 550 65 63
Telefon: (Belgien): +32 (0)2 282 18 25
E-post:  

Nyheter - Miljöpolitik

Nyheter

Event - Miljöpolitik

Den 26–28 februari 2020 kommer Demo North, en konferens om industrins klimatomställning, att äga rum...

Plats: Luleå/Piteå

Datum: 25 feb - 28 feb

tisdag 25 feb 2020
Kalender