April3.jpg

Klimatpolitik

EU:s klimatpolitik

Klimatfrågorna har fått ett helt nytt fokus på EU-nivå inom alla institutioner den här mandatperioden. Europeiska rådet lyfter i sin strategiska agenda för 2019-2024 ”ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa” som en av fyra prioriteringar där klimatomställningen ses som en möjlighet att modernisera samhället och samtidigt bli världsledande inom den gröna ekonomin. I slutet av 2019 utlyste Europaparlamentet ett klimatnödläge och den nya EU-kommissionen presenterade sitt meddelande ”Den europeiska gröna given”, EU:s nya tillväxtstrategi som ska se till att klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver.

Med målet att Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen år 2050 sätter den gröna given agendan för EU-arbetet under nuvarande mandatperiod. Meddelandet består i en färdplan och ett åtgärdspaket ämnat att möta de klimat- och miljörelaterade utmaningar som EU står inför och åstadkomma en genomgripande grön samhällsomställning. Det innebär såväl nya satsningar som en fortsättning på det arbete som redan har påbörjats för att nå Parisavtalets målsättningar samt de 17 målen i FN:s Agenda 2030.

Den gröna given innehåller ett 50-tal initiativ som alla syftar till att minska EU-ländernas negativa påverkan på klimatet. Det handlar om åtgärder för att minska utsläppen och energianvändningen, skydda den biologiska mångfalden, säkra en hållbar livsmedelspolitik och öka återvinningen av varor. Given omfattar också insatser för ren och trygg energi, byggande och renovering, smart mobilitet samt ett helhetsgrepp för en framtid utan föroreningar avseende såväl luft, vatten som kemikalier. Kommissionen vill öka EU:s mål för minskade växthusgasutsläpp för 2030 till minst 50 % jämfört med 1990 och förankra målet om klimatneutralitet 2050 med bindande klimatmål i en första europeisk klimatlag. Utöver detta kommer en europeisk klimatpakt lanseras för att engagera allmänheten i miljöåtgärder. 

Europas omställning till en hållbar ekonomi förutsätter stora investeringar inom alla sektorer.  I januari 2020 presenterade kommissionen en klimatinvesteringsplan – Investeringsplanen för ett hållbart Europa. Planen ska mobilisera offentliga och privata medel med hjälp av EU:s olika finansieringsinstrument med syftet att investera 10 000 miljarder kronor över tio år, ett belopp som kan liknas vid en svensk stadsbudget. Som en del i investeringsplanen har kommissionen även föreslagit en mekanism för rättvis omställning, ett ekonomiskt och praktiskt stödpaket värt minst 100 miljarder euro som ska inriktas på kol- och koldioxidintensiva regioner och sektorer som är de som påverkas mest av omställningen.

North Swedens arbete med klimatpolitik

Inom ramen för klimatpolitik bedriver North Sweden påverkan och bevakning av EU:s politik och strategier relaterade till såväl miljöfrågor som energi och bioekonomi. Det pågår många processer inom EU som berör hur Sverige och svenska aktörer använder mark och vatten för att skapa energi och biobaserade produkter. Inom den gröna given ryms till exempel en ny skogsstrategi, en strategi för biologisk mångfald, en handlingsplan för cirkulär ekonomi samt en plan för nollutsläpp till vatten, jord och luft för att nämna några av initiativen. Det finns även planer på en revidering av energiskattedirektivet och en översyn av förordningarna LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) och REDII (Renewable Energy Directive), som även dessa i högsta grad berör intressen i norra Sverige.

North Sweden verkar för att säkra och underlätta utvecklingen mot en biobaserad samhällsekonomi med bas i skogsindustrins råvaror. I det arbetet ingår att lyfta vikten av det aktiva skogsbrukets roll i EU:s gröna omställning, med fokus på den växande skogens klimatnytta och användningen av skoglig biomassa för utvinning av förnyelsebar energi och andra produkter. North Sweden agerar även för att lokala förutsättningar, såsom t.ex kallt klimat och gleshet, ska beaktas inom ramen för EU:s lagstiftning för vatten och avlopp.

Klimatpolitik i norra Sverige

Kommuner, regioner och näringar i norra Sverige berörs i högsta grad av EU:s nya klimatfokuserade politik. Genom sina rika naturresurser har norra Sverige stora möjligheter att bidra till den gröna omställningen. Många insatser pågår redan, inte minst bland de energiintensiva industrierna, vilket underlättas av en stor tillgång på förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft och bioenergi.

Regionen är en av Europas skogrikaste och ledande både när det gäller hållbart skogsbruk, skogsforskning och klimatsmarta innovationer. Tillgången till biomassa utifrån restströmmar inom skogsindustrin är mycket god, vilket ger unika förutsättningar för produktion av biobränslen som är oumbärliga i övergången till ett hållbart energisystem.

Den gröna omställningen innebär stora utmaningar, men för de naturresursrika regionerna i norra Sverige finns möjlighet att realisera uppställda energi- och klimatpolitiska målsättningar samtidigt som näringslivets långsiktiga konkurrenskraft stärks. Basindustrin är en viktig del av lösningen på klimatomställningen, dels genom att de har stora möjligheter att minska sina egna utsläpp, dels genom att ge förutsättningar för andra branscher och samhällsfunktioner att ställa om till fossilfritt. Skogsnäringen och dess värdekedja är en stor drivkraft för tillväxt på såväl landsbygden som i städer och samtidigt en central del i övergången till en cirkulär bioekonomi. Det pågår även avancerad forskning i regionen kring återvinning av koldioxid i industriella processer, vilket är en viktig möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatpåverkan.

I samverkan med aktörer inom såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv arbetar North Sweden övergripande för att de unika förutsättningarna och resurserna i norra Sverige uppmärksammas och tillvaratas, för att gynna en klimatsmart tillväxt i såväl regionen som i Sverige och EU.

Kontakt

Maria Larsson

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Klimat-, Energi- & Råvarupolitik

Mobil (SE): +46 (0)73 098 87 20

E-post: maria.larsson@northsweden.eu

Nyheter - Klimatpolitik

Nyheter

Event - Klimatpolitik

Den 6–7 juni arrangeras det årliga evenemanget EU:s gröna vecka i Bryssel. Årets upplaga syftar till...

Partner: EU-kommissionen

Plats: Bryssel

Datum: 06 jun - 07 jun

tisdag 06 jun 2023

Den 20 - 22 juni 2023 arrangeras den årliga EU-veckan för hållbar energi. Evenemanget kommer att ske...

Datum: 20 jun - 22 jun

tisdag 20 jun 2023

Årets upplaga av den Europeiska vätgasveckan arrangeras på plats i Bryssel den 20-24 november och sy...

Partner: Hydrogen Europe, EU-kommissionen, Clean Hydrogen Partnership, Hydrogen Europe Research

Plats: Bryssel

Datum: 20 nov - 24 nov

måndag 20 nov 2023
Kalender