Transport Policy

Transportpolitik

EU:s transportpolitik

Målet med EU:s transportpolitik är att skapa ett multimodalt, gränsöverskridande transportsystem för att stärka den inre marknaden. Förordningen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, är det viktigaste instrumentet. TEN-T bidrar till att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen mellan alla medlemsstater och deras regioner, såväl som utanför EU. 

En översyn av TEN-T pågår med fokus på fyra huvudmål – göra transporterna miljövänligare, främja multimodalitet, öka resiliensen i transportsystemet kopplat till klimatförändringar samt effektivisera styrverktygen för förordningen. TEN-T definierar transportnätverk på två nivåer, ett övergripande nät som ska säkra tillgänglighet till alla regioner och ett stomnät för de viktigaste flödena. Förordningen fastställer även tekniska standarder och krav på infrastrukturen. Stomnätet ska uppfylla dessa krav och stå klart år 2030 och det övergripande nätet år 2050.

Implementering av förordningen sker framför allt genom de nationella transportplanerna och den finansiering som ryms där, men det finns möjlighet att söka medfinansiering från EU för olika projekt. Connecting European Facility eller Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är EU:s finansieringsmekanism för genomförande av TEN-T med en budget på 25,81 miljarder euro för perioden 2021-2027.

North Swedens arbete inom transportpolitik

North Sweden påverkar utformningen av EU:s transportpolitik utifrån norra Sveriges förutsättningar. Målet är att EU ska stötta ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, vid gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt, vilket är av stor vikt i en geografiskt stor men glest befolkad region med ett exportintensivt näringsliv. Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål såsom Botniska korridoren (BK), Conference for Periferal and Martime Regions (CPMR) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). 

En prioritet för North Swedens ägare är utbyggnaden av TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet – ScanMed som efter mångårigt strategiskt arbete från North Sweden och samarbetspartners förlängdes längs med Norrlandskusten mot Luleå och vidare till Narvik i Norge och Uleåborg i Finland sommaren 2021. Tvärstråken mot Norge och Finland ligger också i fokus och har hamnat i nytt ljus utifrån det nya säkerhetspolitiska läget.

Inom ramen för revideringen av TEN-T driver North Sweden ytterligare justeringar av TEN-T-kartorna bland annat för att inkludera viktiga noder såsom urbana noder, terminaler och hamnar i North Sweden:s geografi. North Sweden bevakar även EU-lagstiftning inom andra områden som påverkar transportpolitiken t.ex. miljölagstiftning, digitalisering och statsstödsreglerna.

Transportpolitik i norra Sverige

Goda transporter genom ett välfungerande transportsystem inom och mellan regionerna är en förutsättning för tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft nationellt och internationellt. Den tunga och exportintensiva industrin förutsätter goda förbindelser till den europeiska marknaden. Det är även en förutsättning för en regional hemmamarknad så väl som tillgång till marknader i Asien och över Nordatlanten med de nya rutter som öppnar sig över land och hav i Arktis. Ett effektivt transportnät är också en förutsättning för att kunna locka och behålla arbetskraft. Norra Sverige har relativt stora städer utmed kusten som via järnväg kan knytas samman för ökade pendlingsmöjligheter vilket bygget av Botniabanan visat. Regionala flygplatser är livsnerven för perifera regioner och en förutsättning för regional utveckling.

EU:s transportpolitik har bland annat möjliggjort starten av byggnation av Norrbotniabanan, byggnationen av Botniabanan, utbyggnad i Luleå och Umeå hamn samt Sundsvalls logistikpark, upprustningar av Malmbanan, Haparandabanan, Ostkustbanan och Mittbanan samt en färjeförbindelse över Kvarken.

Kontakt

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Transport och Näringsliv

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Telefon: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Nyheter - Transportpolitik

Nyheter

Event - Transportpolitik

Inga aktiviteter hittades