Transport Policy

Transportpolitik

EU:s Transportpolitik

Ett viktigt mål för EU:s transportpolitik är att möjliggöra den inre marknaden genom ett väl fungerande hållbart, multimodalt och gränsöverskridande transportsystem. Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T är det viktigaste instrumentet. TEN-T bidrar till att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen mellan alla medlemsstater och deras regioner, såväl som utanför EU.

Transportflöden förändras globalt i volym som riktning samtidigt som transportsystemet genomgår en omvandling mot digitalisering och ren och autonom rörlighet. CEF-transport (Connecting European Facility) finansieringsmekanismen för genomförande av TEN-T, ska bidra till EU:s övergång till en mobilitet som är smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg. CEF ska etablera det strategiska stomnätet senast 2030 och nätets mer omfattande lager d.v.s. det övergripande nätet senast 2050.

North Swedens arbete inom Transportpolitik

North Sweden påverkar utformningen av EU:s transportpolitik utifrån norra Sveriges förutsättningar. Målet är att EU ska stötta ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, längs gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Det är av stor vikt i en geografiskt stor men glest befolkad region med ett exportintensivt näringsliv. Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål.

En prioritet för North Swedens ägare är utbyggnaden av TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet – ScanMed. North Sweden arbetar i nära dialog med EU-kommissionen och andra EU-institutioner för att ScanMed ska anslutas till Norra Sverige. North Sweden kommer aktivt synliggöra regionenes behov vid revidering av TEN-T som inleds 2019.

North Sweden påtalar gentemot EU även Norra Sveriges behov av en fungerande infrastruktur via Northern Axis- d v s Malmbanan och Haparandabanan och vidare mot Transsibiriska järnvägen- för europeisk tillväxt samt förutsättningarna i en större arktisk kontext. I sammanhanget synliggörs behovet av andra tvärförbindelser däribland Barentskorridoren Barents Euro-Arctic Pan-European Transport Area, BEATA, är en viktig plattform för samverkan i detta.

North Sweden bevakar även övriga delar av TEN-T:s övergripande nät för att vägnätet och andra objekt ska kunna dra nytta av EU:s infrastrukturfinansiering, däribland behov av en fungerande förbindelse över Kvarken, samt att flera hamnar och terminaler ska kunna kvala in.

North Sweden bevakar även EU-lagstiftning inom andra områden som påverkar transportpolitiken t.ex. konkurrensrätt, miljö såsom statsstödsreglerna och svaveldirektivet. 

North Sweden ger stöd till regionen för medverkan i EU-finansierade program och andra finansiella mekanismer.

Transportpolitik i norra Sverige

Goda transporter genom ett välfungerande transportsystem inom och mellan regionerna är en förutsättning för tillväxt, attraktivitet och konkurrenskraft nationellt och internationellt. Den tunga och exportintensiva industrin förutsätter goda förbindelser till den europeiska marknaden. Det är även en förutsättning för en regional hemmamarknad så väl som tillgång till marknader i Asien och över Nordatlanten med de nya rutter som öppnar sig över land och hav i Arktis. Ett effektivt transportnät är också en förutsättning för att kunna locka och behålla arbetskraft. Norra Sverige har relativt stora städer utmed kusten som via järnväg kan knytas samman för ökade pendlingsmöjligheter vilket bygget av Botniabanan visat. Regionala flygplatser är livsnerven för perifera regioner och en förutsättning för regional utveckling.

EU:s transportpolitik har bland annat möjliggjort starten av byggnation av Norrbotniabanan, byggnationen av Botnibanan, samt utbyggnad i Luleå hamn och upprustningar av Malmbanan, Haparandabanan samt en färjeförbindelse över Kvarken.

Kontakt

Mona Mansour

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: För tillfället fördelat mellan övriga kollegor på grund av sjukskrivning.

Telefon: +32 (0)2 282 18 28
Mobil: +32 (0)475 77 39 63
Mobil: +46 (0)70 391 83 99
E-post:   

Nyheter - Transportpolitik

Nyheter

Event - Transportpolitik

Workshopen under European Week of regions and Cities kommer att bjuda på regionala exempel från arkt...

Partner: North Sweden, East and North Finland, North Norway, Scotland Highlands & Islands

Plats: Online

Datum: 12 okt

tisdag 12 okt 2021

Missa inte EU Sustainable Energy Week (EUSEW) som äger rum den 25–28 oktober under temat: ”Mot 2030:...

Partner: Europeiska kommisionen

Plats: Digital

Datum: 25 okt - 28 okt

måndag 25 okt 2021

Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren och Byggföretagen bjuder Den 17 november 2021 in til...

Partner: Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren och Byggföretagen

Plats: Kulturens Hus, Luleå

Datum: 17 nov

onsdag 17 nov 2021
Kalender