Förlängning av ScanMed

I Juni 2018 kom till slut beskedet från EU-Kommissionen att de inkluderar Norra Sverige bland de prioriterade transportsträckorna i Europas stomnätskorridorer. North Sweden arbetar aktivt inom transportpolitiken för att regionen ska vara väl integrerad med Europas transportnät. Regionens exportintensiva näringsliv behöver väl fungerade transportnät med hög kapacitet för att tillgodose Europas behov av t.ex. järnmalm, stål och skogsprodukter. En prioritet för North Swedens ägare är utbyggnaden av ScanMed-korridoren som ska knyta ihop Skandinavien med Medelhavsländerna. För North Sweden är den en prioriterad fråga att korridoren inte slutar vid Stockholm utan att även Norra Sverige ansluts till korridoren.

6 juni 2018 kom till slut det glädjande beskedet, efter hårt arbete från North Sweden, att ScanMed förlängs från Stockholm norrut längs Norrlandskusten och vidare till svensk-norska gränsen till Narvik och till svensk-finska gränsen Haparanda-Torneå. Vår region i norra Sverige och våra prioriterade objekt omfattas idag av EU:s stomnät men ingår inte i EU:s stomnätskorridorer. Genom beskedet finns sträckan med i budgeten för 2021-2027 och kan byggas ut med medfinansiering från EU.  

Samtidigt meddelade EU-kommissionen att Nordsjö-Östersjökorridoren förlängs från Finland till Luleå på sträckan Luleå-Helsingfors-Tallinn-Riga. Detta innebär att Sverige kommer omfattas av hela två stomnätskorridorer i kommande programperiod.

Förlängning av ScanMed är viktig för norra Sverige utifrån flera perspektiv. Vår region föder in stora mängder gods såsom järnmalm, stål och skogsprodukter i det europeiska transportsystemet, främst på  järnvägssystemet och sjöfarten, vilket har stor inverkan på flödena i ScanMed. Förlängning av ScanMed till norra Sverige innebär att stora delar av transportsystemet i vår region kommer att ingå i korridorfora, dvs de befintliga strukturerna för systemplanering på EU-nivå, som finns för respektive stomnätskorridor, vilket kommer bättre spegla de behov som idag finns längs hela ScanMed-korridoren. Att vara del i en stomnätskorridor innebär inte minst ett stöd från EU till regionen vid systemplanering, vid identifiering av prioriteringar och vid förhandling med medlemsstaterna för att påskynda investeringsbeslut för genomförande av prioriterade objekt.

EU-kommissionens förslag på infrastruktursatsningar 2021-2027

CEF-förordningen (Connecting European Facilities) är finansieringsmekanismen för genomförande av det transeuropeiska nätet inom 3 områden: transporter, energi och digitalisering. Förslaget till CEF-förordningen omfattar en totalbudget på 42,265 miljarder EUR. 

De transeuropeiska näten är strategiska för utveckling av hållbara transportslag och för genomförande av Energiunionen och den Digitala Inre Marknaden d.v.s. för en fungerande inre marknad som tillhandahåller en uppsättning av regler som möjliggör fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital. EU-kommissionen understryker i förslaget vikten av fortsatta investeringar på infrastrukturen längs gränsövergångar, borttagande av flaskhalsar och bygget av saknade länkar. EU-mervärdet är ett nyckelkriterium. EU-kommissionen föreslår bättre utnyttjande av synergier mellan CEF-Transport, CEF-Energi och CEF-digital till exempel genom infrastruktur för alternativa bränslen eller hållbara och smarta nät i linje med målsättningarna i den digitala inre marknaden och energiunionen. Vidare föreslås förenklingar i regelverk och förfaranden för genomförande av CEF.

EU:s långtidsbudget sätter ett övergripande mål på att 25% av EU:s utgifter ska bidra till klimatmålen. Ett ambitiöst mål på 60% för CEF:s budget för att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. Det kommer mätas genom en rad olika indikatorer som sätts upp av EU-kommissionen. För att minska koldioxidutsläppen föreslås exempelvis fortsatta satsningar på utbyggnad av laddningsinfrastruktur och på alternativa bränslen eller prioritering av miljövänliga transportsätt. För CEF-Energi är fokus på att slutföra prioriterade delar av energinät som är väsentliga för den inre marknaden. Det inbegriper också att leverera smarta och digitaliserade energinät för att uppnå målen om sammankoppling och för att förbättra försörjningstryggheten. 

CEF-Transport

Fokus i CEF-transport kommer fortsatt vara fullbordande av uppsatta mål för det transeuropeiska transportnätverket TEN-T för alla transportslag dels i det strategiska stomätet senast 2030 och dels i nätets mer omfattande lager d.v.s. det övergripande nätet senast 2050. 

EU-kommissionen föreslår en ökad budget för CEF till 42,265 miljarder EUR från dagens 33,3 miljarder EUR. CEF-transport föreslås få en budget på 30,6 miljarder EUR varav 12,8 miljarder för den allmänna delen vilket är en minskning pga Brexit och UK:s utträde från EU vilket motsvarar de 10% som är UK:s andel i CEF. I likhet med nuvarande programperiod föreslår EU-kommissionen att 11,3 miljarder EUR överförs till CEF-transport från sammanhållningsfonden och öronmärks för insatser i sammanhållningsländerna. Vidare föreslår kommissionen att CEF-transport förstärks med 6,5 miljarder EUR för att anpassa strategisk infrastruktur till militär mobilitet. Militär mobilitet är ett nytt initiativ för samarbete i en Försvarsunion som presenterade av EU-kommissionen den 28 mars. 

EU-kommissionens budgetförslag för CEF-Transport 

  • 75% av budgeten allokeras till projekt inom stomnätskorridorerna, 10% till projekt på stomnätet utanför stomnätskorridorerna och 15% till projekt på det övergripande nätet. CEF-Transportbudgeten fördelas enligt följande:
  • 60% till "Åtgärder för effektivt och sammankopplande nätverk". Det avser åtgärder för att genomföra stomnätet på urbana noder, maritima hamnar, inre hamnar och järnvägsterminaler. Genomförande av stomnätet kan innehålla element belägna på det övergripande nätet när det är nödvändigt för att optimera investeringen. Vidare avses projekt för att genomföra gränsöverskridande länkar på det övergripande nätet och åtgärder för att sammanlänka TEN-T med angränsande länders nätverk mm.
  • 40% går till "Åtgärder för smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet" t ex Motorways of the Sea, tjänster för frakttransporter, system för telematiska applikationer mm.

En nyhet i CEF är att stödformen kommer vara bidrag. Stödberättigande nivåerna för projekt fastställs till 50% för studier och upp till 30% för fysiska interventioner för alla projektformer, i vissa fall upp till 50% i stöd för fysiska interventioner för gränsöverskridande projekt som uppfyller särskilda villkor t ex för åtgärder som visar en särskilt hög grad av integration i planering och genomförande särskilt genom inrättande av ett gemensamt projektföretag, en gemensam styrningsstruktur och en bilateral rättslig ram, för projekt som stöder telematiska applikationssystem, för åtgärder som stöder ny teknik och innovation, för åtgärder som stöder förbättringar av infrastruktursäkerhet i enlighet med relevant EU-lagstiftning och för åtgärder i yttersta randområdena.

CEF-transport föreslås fortsatt ge stöd till utbyggnad av europeiska trafikledningssystem för alla transportslag med särskilt fokus på luftfart och järnväg. CEF-transport skall bidra till EU:s övergång till smart, hållbar, inkluderande, säker och trygg mobilitet till exempel genom inrättande av ett europeiskt nätverk för laddningsinfrastruktur för alternativa bränslen. EU-kommissionen beräknar att slutförande av TEN-T:s stomnät före 2030 kommer att generera 7,5 miljoner arbetsår mellan 2017 och 2030 och en ytterligare BNP-ökning med 1,6% i Unionen 2030.