OECD Studie om tillväxt i norra Sverige

OECD publicerade i mars 2017 en studie initierad av North Sweden om 14 regioner i de nordiska länderna som tillhör nätverket Northern Sparsely Populated Area (NSPA) där Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår. Studierna betonar att både landsbygdsregioner med närhet till större städer, samt även avlägset belägna regioner, bidrar till det nationella och det europeiska välståndet på flera sätt.

De glesbefolkade områdena i det nordligaste Europa, består av väl utvecklade samhällen inom många områden men med specifika utmaningar att hantera. Även om regionerna sinsemellan är olika på många sätt, finns det mycket som förenar. Syftet med studien är att visa på de utmaningar och möjligheter som finns och hur NSPA samlat kan skapa en kritisk massa för att ytterligare stärka sin utvecklingskraft i Europas absoluta framkant, såväl geografiskt genom att vara del av Europas arktiska områden, som utvecklingsmässigt.

OECD-studien synliggör de utmaningar och möjligheter som finns i regionerna och hur NSPA tillsammans kan förstärka utvecklingen i regionerna. Studien belyser bland annat vikten av att skapa arbetsplatser i glesbefolkade delar av regionerna för att stoppa utflyttningen, och göra regionerna mera attraktiva för den yngre befolkningen. Rapporten visar på att framtidens utveckling ligger i hög grad i att utifrån skräddarsydda regionala strategier skapa bättre infrastruktur, ökad användning av e-teknologi inom service samt att framför allt inom vidareförädling av produkter från basnäringarna skog och gruva och övriga naturresurser skapa nya arbetstillfällen inom nya små och medelstora företag.

Nätverket för NSPA består av 14 regioner i norra Sverige, östra och norra Finland samt Nordnorge och har under två års tid medverkat i en så kallad Territorial Review genomförd av OECD. Det är en unik studie såtillvida att den samlar 14 regioner i tre länder, varav två är med i EU och ett utanför.

Rapportens slutsatser kan sammanfattas med punkterna som är en tolkning av de främsta slutsatserna:

Norra Sverige bidrar till hela Sverige och hela EU

Regionen står för en ekonomi i paritet med sin befolkningsstorlek och den nationella merkostnaden för att hantera glesheten motsvarar ungefär 0,2% av landets ekonomi. I gengäld levererar regionerna i norr hälften av Sveriges energiförsörjning, en stor del av landets exportvärden och bidrar därmed också med nyckeltillskott för landets övriga ekonomiska aktivitet, inte minst i Stockholm.

Transportinfrastruktur är en nyckelfråga för NSPA-regionernas tillväxtmöjligheter

En av de viktigaste nödvändiga investeringarna är att bygga ut transportinfrastruktur i hela NSPA för att knyta ihop inom och mellan regionerna genom öst-västliga förbindelser men också för att länka omvärlden nord-syd till de tillgångar som finns i det europeiska Arktis.

Smart specialisering inom nischer utifrån befintliga tillgångar ger nödvändiga mervärden

Regionerna behöver hitta sina sektorer där de har tillgångar att bygga konkurrenskraft utifrån varor och tjänster som är internationellt gångbara, med i huvudsak utgångspunkt i de naturresurser som finns, för att i unika nischer vidareförädla dessa och därmed skapa verksamheter och näringar som ger högre ekonomisk avkastning och sysselsättning. Vägen dit går via smart specialiseringsstrategier med tydliga regionala investeringsprioriteringar.

Samverkan över alla gränser – akademi, företag, samhälle – som kan knyta ihop stad-land

Det hänger på att i NSPA skapa fungerande länkar mellan akademi, näringsliv och övriga samhället och bättre samspel mellan städer och omgivande landsbygd för att etablera ett regionalt ”ekosystem” som kan leverera innovation och utveckla de regionala nischer som är styrkeområden. NSPA-regionerna har unika potentialer i att kunna samla universitet, näringsliv och politik för regionala kluster och innovationsmiljöer, men det kräver ett tydligt regionalt ledarskap och att städerna inte blir isolerade öar, utan draglok för även glesbygden.

Mer gemensam arbetsmarknad, kompetensplattformar, innovation över hela NSPA   

NSPA-regionerna behöver öka sin produktivitet genom att ta steg upp i värdekedjan och för att klara det måste arbetskraften inklusive immigranter mobiliseras genom höjd kompetens och att även kunna locka utbildad arbetskraft till NSPA. Det kräver utbildning och matchning som når alla delar av regionerna genom bland annat e-lärande samt en mer gemensam arbetsmarknad och gemensamma utbildningsplattformar i hela NSPA som också via samordning nationellt och med EU kan skapa mer utbyte över gränserna som ger mer samlad kraft och kritisk massa, för att bygga en mer gemensam ekonomi och innovationsmiljö med marknadsmöjligheter för småföretagen att kunna växa på i NSPA.

Strategisk systematisk och samordnad utveckling av konkurrenskraftigt e-samhälle

Regionerna i NSPA är duktiga på e-lösningar, särskilt telemedicin/e-hälsa för att överbrygga avstånd, men det är inte tillräckligt samordnat och behöver breddas till fler samhällssektorer med behov av e-service och e-tjänster, som också kan skalas upp till världsledande lösningar med globala marknadsmöjligheter. En förutsättningsskapande investering för det är fortsatt full utbyggnad av bredband i samspel mellan regioner, nationer och EU.

Nationellt stödd och samordnad turismstrategi för nordligaste delarna

För svensk del pekas också särskilt behovet av en samordnad turismstrategi för att bygga destinationspaket och inte bara inom och mellan regionerna utan också i den nationella turismstrategin, som kan ge bättre stöd för norra Sveriges möjligheter att vara en särskilt attraktiv destination med en utbyggd kapacitet för att hantera de krav som ställs för det.

Bättre integration av samerna och deras behov och näringar i de regionala strategierna

Rapporten lyfter också behovet av att bättre integrera de samiska perspektiven i de regionala strategierna och hur det sin tur kan skapa ännu bättre möjligheter till nya jobb och näringar med de behov som finns av att integrera olika markanvändningsbehov från början.

Bättre anpassade nationella strategier med mer regional makt och inflytande över dem 

Genomgående belyser rapporten hur nationell nivå i Sverige måste börja anpassa sina strategier och stödmekanismer till de olika regionala förutsättningarna och behoven. Därtill måste myndigheter och nationella aktörer i högre grad lita på den regionala kompetensen och förmågan och i partnerskap ge stöd för att regionalt klara av att ta större administrativt ansvar för den regionala utvecklingspolitiken, inklusive idag nationella kompetenser som fysisk planering/markanvändning, infrastrukturplanering och utbildningsinsatser.

Fortsatt stöd från staterna och EU för att kompensera NSPA-regionernas specifika geografi

OECD konstaterar även att om regionerna i NSPA har potentialer, så står de också med ett antal geografiska utmaningar som även framåt kräver ett grundläggande stöd från nationell nivå och från EU för att kompensera för, såsom att kunna upprätthålla en rimlig samhällsservice med de merkostnader glesheten ger. Regionerna måste också i högre grad vara delaktiga i utformningen av de stöden inklusive EU:s olika fonder och program.

Läs rapporten i sin helhet