Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

2018-03-12

EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

 

EU-kommissionens färdplaner syftar till att informera medborgare och aktörer angående EU-kommissionens arbete för att de sedan ska kunna bidra med feedback och delta i de program och samråd EU-kommissionen presenterar. Främst ska färdplanerna bidra med åsikter kring hur EU-kommissionen förstår ämnesområdena, samt hur formuleringar kan förbättras och varför dessa bör förbättras/ändras.

 

EU:s Bioekonomiska strategi som antogs den 13 februari 2012 har till syfte att beröra produktion av biologiska resurser och dess förädling till användbara produkter samt bio-energi. Strategin syftar till att sammanfoga redan existerande policys på området för att bidra med spetskompetens på området som en är en viktig del av EU:s ekonomi men också ett område som kan förändras kompetensmässigt väldigt snabbt.

 

Exempel på områden som strategin siktat på att bidra med lösningar på är bland annat: livsmedel till växande befolkning, omdömeslös användning av naturresurser, negativ miljöpåverkan och global uppvärmning.

 

Feedbackperioden för strategins nya färdplan är öppen för allmänheten fram till den 20:e mars. 

 

Kallelsen till färdplanen för uppdateringen av bioekonomistrategi finner ni här: 

 

Utkastet för färdplanens formulering finner ni här: 

 

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office: mona.mansour@northsweden.eu


/Andreas Andersson Kurdve

 

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS