Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

2018-12-18

Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

Under torsdagen var det Brexit, eller artikel 50, som skulle diskuteras. Artikel 50, som infördes genom Lissabonfördraget år 2007, i EU-fördraget beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska Unionen.

Slutsatser från torsdagens möte är att Europeiska rådet, i likhet med den 25 november när de ställde sig bakom avtalet om Storbritanniens utträde, står fast vid det avtal som förhandlats fram med Storbritannien med avsikt att det skall ratificeras och att avtalet inte är öppet för någon omförhandling. Europeiska rådet vill fortsatt upprätta ett så nära partnerskap med Storbritannien som möjligt i framtiden och förhandlingarna för att säkerställa ett sådant partnerskap är därför redo att inledas så snart som möjligt efter utträdet.

Vidare framhåller Europeiska rådet att en reservlösning finns i syfte att förhindra en hård gräns gentemot Irland och för att säkerställa integriteten för EU:s inre marknad. Samtidigt är förhoppningen att en reservlösning inte behöver användas. Europeiska rådet framhåller därmed vikten för medlemsländerna av att förbereda sig på alla nivåer inför Storbritanniens eventuella utträde och att ta alla tänkbara utfall därom i beaktning.

Storbritanniens premiärminister Theresa May medverkade vid toppmötet i Bryssel men fick inte delta i överläggningar eller beslutsfattande diskussioner som rörde Brexit. Den medlem i Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utträder får inte delta, vare sig i de överläggningar eller i de beslut som Europeiska rådet beslutar om som rör den medlemsstat i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

Budget, migration, klimat och mycket annat

Under fredagens möte stod betydligt fler ämnen på agendan. En av punkterna var den fleråriga budgetramen för nästkommande budgetperiod 2021–2027 där Europeiska rådet välkomnar ett intensivt fortsatt arbete. EU:s inre marknad diskuterades också där rådet vill ha en snabb överenskommelse med Europaparlamentet efter att nuvarande valperiod löper ut för att enas om så många förslag som möjligt som rör den inre marknaden.

Även migration diskuterades under fredagen. Antalet upptäckta olagliga gränspassager har minskats till nivåerna före migrationskrisen och den övergripande nedåtgående trenden fortsätter. Detta resultat är en effekt av de stärkta kontrollerna av EU:s yttre gränser och det ökade samarbetet med ursprungs- och transitländerna. Rådet uppmanar till att denna politik och dessa samarbeten fortsätter.

Klimatfrågan stod också på agendan där Europeiska rådet välkomnar de slutsatser som togs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen samt påtar sig att under första halvåret 2019 ge vägledning om de politiska prioriteringarna för att EU ska kunna ha en långsiktig klimatstrategi, i enlighet med Parisavtalet, senast 2020.

Vidare lyftes också frågan om desinformation där Europeiska rådet uppmanar till en snabb och samordnad implementering av EU-kommissionens aktionsplan för att bekämpa avsiktlig och systematisk desinformation som försvårar valkampanjer och innebär en strategisk utmaning för EU:s demokratiska system. Därtill uppmanar rådet till att man på såväl europeisk som nationell nivå säkrar att EU-valet i maj 2019 blir fritt och rättvist.

Läs Europeiska rådets slutsatser från mötet om Brexit här

Läs Europeiska rådets slutsatser från mötet 14/12 här

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS