NSPA besökte EU-kommissionen

2018-04-11

Den 28:e mars besökte North Sweden tillsammans med nätverket för Northern Sparesly Populated Areas, NSPA, EU-kommissionens huvudsäte för att diskutera framtidens regionalpolitik med ett antal höga aktörer i EU. De närmaste medarbetarna till regionalkommissionären Corina Creţu och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker träffade NSPA samt därtill också företrädare för EU:s sociala fond, i syfte att bli informerade vad regionerna i norra Europa åstadkommit med stöd av EU. Det var viktiga möten inför kommande förslag om EU:s så kallade sammanhållningspolitik senare i vår som budgetmässigt riskerar att nedprioriteras samtidigt som det gör särskilt stor nytta för utvecklingskraften i regioner med särskilda utmaningar såsom Övre Norrland.

NSPA, som består av de nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, samlades den 28:e mars i Bryssel i syfte att informera aktörer inom EU-kommissionens om NSPA-regionernas behov och möjligheter i koppling till EU:s sammanhållningspolitik och framföra de positioner som NSPA respektive Europaforum Norra Sverige antagit och EU-företrädarna också hade hunnit ta del av inför mötena. Politiskt företräddes NSPA-gruppen av Robert Uitto från Jämtland Härjedalen för svensk del och NSPA:s ordförande Satu Vehreävesa från finsk sida. Från Övre Norrland fanns John Kostet, Region Västerbotten, Carl Rova, Region Norrbotten samt Mikael Janson, North Sweden.

Syftet med besöket var även att få en uppdatering om hur arbetet med EU:s förslag till en ny EU-budget för programperioden från 2021 och framåt kommer utformas. Förslaget till EU:s långtidsbudget förväntas publiceras den 2:a maj 2018 och fram till dess finns det fortfarande möjlighet att påverka det förslag som EU-kommissionen lägger fram. Budgetförslaget ska sedan även efter förhandlingar beslutas om i Europaparlamentet samt av medlemsstaterna genom ministerrådet innan det börjar gälla.

Möte med Nicola Di Michelis under förmiddagen

20180328EUKommissionenNSPA1

Representanter för NSPA på förmiddagsmöte med Nicola Di Michelis för att diskutera framtidens sammanhållningspolitik.

Nicola Di Michelis som är chef för Corina Creţus kabinett vars ansvarsområde är EU:s regionalpolitik träffade på onsdagsförmiddagen NSPA. På mötet diskuterades bland annat sammanhållningspolitikens stora betydelse för regioner såsom NSPA, och flera exempel från regionerna visades upp för Di Michelis. Nicola Di Michelis har tidigare varit i kontakt med NSPA, bland annat i anslutning till den arktiska slutrapport som presenterades för EU-kommissionen tidigare i vår samt under arbetet med den studie som OECD gjort över NSPA och känner därför till regionerna väl.

Enligt Di Michelis bör alla besluten inför den nya budgeten vara tagna i slutet av april och i samma stund som mötet med NSPA satt hela kollegiet i EU-kommissionen och diskuterade det kommande budgetförslaget bara några våningar upp i Berlaymont, EU-kommissionens huvudsäte. Han poängterade att budgeten kommer att bli mindre än föregående period på grund av Storbritanniens utträde och många länders ösnakn om att hålla ned budgeten, inte minst Sverige. Det kommer krävas nedskärningar på vissa områden och omprioriteringar, men att det även kräver att den ekonomiska insatsen från medlemsländerna också ökar för att kompensera bortfallet.

Sammanfattningsvis var Di Michelis försiktigt optimistisk för hur budgeten kan se ut för de norra regionerna som utgör NSPA. Han tryckte dock på att fortsatt påverkan gentemot andra delar av EU och nationell nivå är viktigt för att belysa situationen för glesbefolkade perifera regioner och behovet av sammanhållningspolitiken för att den ska ha en omfattning som möjliggör fortsatta sådana särskilda satsningar också i nästa programperiod. Möjligheterna att ännu påverka utfallet ska inte underskattas var hans budskap.

Eftermiddagsmöte med Paulina Dejmek Hack från President Junckers kabinett.

20180328EUKommissionenNSPA4

NSPA träffade på onsdagseftermiddagen Paulina Dejmek-Hack som är ekonomisk rådgivare på Jean-Claude Junckers kabinett.

Paulina Dejmek Hack, som är närmaste ekonomisk rådgivare till EU-kommissionsordföranden Juncker ,träffade på eftermiddagen NSPA i kommissionens högsäte för att lyssna samt besvara frågor om den kommande långtidsbudgeten. Hon gav en överblick över rådande situationen i EU samt de utmaningar den nuvarande kommissionen står inför. Dejmek Hack fick även lyssna på en presentation om NSPA, de regioner som utgör NSPA, samt de utmaningar och möjligheter som finns i dessa regioner i anslutning till de finansiella medel som EU erbjuder regioner och andra aktörer.

Likt Di Michelis konstaterade Dejmek Hack att det lär bli nedskärningar i sammanhållningspolitiken liksom på många andra områden i en budget med behov av tydliga prioriteringar för att vara så balanserad som möjligt med också de många nya utmaningar EU har att hantera. Hon påpekade de många andra fonder och program för regioner att hämta utvecklingsstöd från i EU som i framtiden ska göra än tydligare och därtill i ännu högre grad kunna växlas upp med olika finansiella investeringsinstrument. Företrädarna från NSPA kunde i diskussionen dels peka på att det är i regionerna mycket av EU:s utmaningar finns att hantera, del peka på vikten av att även i glesbefolkade områden kunna ta del av sådana andra medel såsom den i NSPA pågående diskussionen om en Arktisk investeringsfond, som Dejmek Hack såg som ett bra exempel på hur regionerna behöver arbeta, men att det i botten krävs en fortsatt regionalpolitik med stöd för alla regioner.

Avslutande möte med Loris Di Pietrantonio, enhetschef på DG EMPL

20180328EUKommissionenNSPA2

Loris Di Pietrantonio, enhetschef på DG EMPL, träffade NSPA och diskuterade framtiden för EU:s socialfond och dess appliceringsbarhet på regionerna som ingår i NSPA. 

Efter mötet på EU-kommissionen med Paulina Dejmek-Hack förflyttade sig NSPA-gruppen till EU-kommissionens enhet för sysselsättning och socialpolitik, DG EMPL, för ett avslutande möte med enhetschefen Loris Di Pietrantionio, som arbetar med Europeiska socialfonden, ESF, som syftar till att bidra till sysselsättning, kompetensförsörjning samt socialpolitiska insatser inklusive inkludering och integration. NSPA fick chansen att presentera sina regioner och sitt arbete för Loris Di Pietrantionio som imponerades av de tydliga exempel som kunde uppvisas av EU:s socialfonds betydelse. NSPA markerade dock att en framtida socialfond behöver bli mer flexibel för att enklare kunna anpassas till regionernas enskilda behov och samspel med övriga regionalpolitiska instrument som en kompetens för regioner och kommuner att kontrollera snarare än en nationell eller rentav centraliseras till EU-nivån som förts diskussioner om på senare tid.

Utmaningar kopplade till EU:s socialfond för de nordligaste regionerna i Europa är bland annat avfolkningen av landsbygden som drabbar företag och tjänster i regionerna tillsammans med en allt äldre befolkning och brist på rätt kompetens till företag. Därtill nödvändigheten av att anpassa insatserna till glesbefolkade områden med många gånger väldigt små och utspridda aktörer, inte minst många små mikroföretag. En effektiv EU-socialfond som kan användas för att bygga och locka nödvändig kompetens och från finsk sida påpekades ur det ändras över tid, från hög arbetslöshet när de nuvarande programmen skrevs till idag brist på arbetskraft med rätt kompetens.

Di Pietrantionio tog tacksamt emot för honom ny kunskap som är det som behövs just nu för att forma de framtida stödformerna så väl som möjligt och kunde slå fast att socialfonden även i framtiden kommer att ha regionalt riktade medel även om det förs diskussioner om mer av sammanslagning av olika fonder samt inkludering av den sociala aspekten i allt fler fonder och program för att hantera de sociala ojämlikheter som finns runt om i EU. Han lyfte också fram det arbete som pågår för att förenkla handhavandet för de som får stöd från EU.

Läs mer om NSPA här: 

Läs mer om DG REGIO här: 

Läs mer om DG EMPL här: 

Läs OECD-rapporten om NSPA-området här: 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Ministerrådsmöte med fokus på EU:s framtida sysselsättnings- och socialpolitik

  2019-03-20

  Fredagen den 15 mars hölls ett ministerrådsmöte (EPSCO) i Bryssel där det sociala Europas framtid efter 2020 stod på agendan. Stort fokus låg på hur den framtida sysselsättnings- och socialpolitiken i EU bör utformas och från svenskt håll medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det som för dagen gavs mest uppmärksamhet var att ministerrådets förhandlingsposition om EU-kommissionens förslag till att förnya förordningen om den europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EFG) behandlades och att ministrarna enades. Syftet med fonden är att stärka EU:s handlingskraft för att kunna tackla de utmaningar som uppkommer när jobb flyttar utomlands som ett resultat av globalisering. Det hölls även bland annat en debatt kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter med fokusområdet socialt skyddsnät i arbetslivet.

 • EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

  2019-03-12

  EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

 • Vad gör EU för de äldre?

  2019-03-01

  Under EU:s nuvarande budgetperiod 2014–2020 har åldrandefrågor varit synliga på den politiska agendan. I och med inrättandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017 uppmärksammades bland annat äldres rättigheter till ett värdigt, hälsosamt och rikt liv. Exempelvis infördes rätten till en human pensionsinkomst för pensionerade individer. Intresseorganisationen AGE Platform Europe som arbetar för att driva äldre individers intressen på EU-nivå är en viktig aktör i sammanhanget och har inför kommande budgetperiod 2021–2027 släppt ett manifest för hur de vill se EU:s fortsatta arbete för äldrefrågor. Nätverket lyfter också goda exempel på en rad policys som implementerats till fördel för de äldre under den nuvarande budgetperioden 2021–2027.

 • EU-valet: Prognos över EU-parlamentets partipolitiska sammansättning

  2019-02-27

  Nästa EU-val äger rum den 23–26 maj 2019. En första prognos över EU-parlamentets sammansättning har nu presenterats av EU-parlamentets pressavdelning. Inför årets val, som enligt EU-parlamentet är det viktigaste i historien, kommer EU-medborgare att rösta om 705 mandat istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens planerade utträde ur unionen.

 • EU-kommissionärerna för hälsa respektive regionalpolitik i rundabordssamtal om ökade framtida investeringar i hälsa

  2019-02-25

  EU-kommissionärerna för hälso-och matsäkerhet, Vutenis Andriukartis, och regionalpolitiken, Cordina Cretu, samlade den 19 februari professionella inom hälsosektorn för att starta reflektioner kring framtida investeringar i hälsa för sammanhållningspolitikens program under EU:s nästa långtidsbudget för 2012–2027. Under så kallade ”rundabordensamtal” tillsammans med hälsoassociationer så som European Health managment Association och EuroHealthNet, beslutade EU-kommissionen att lansera ett pilotprojekt för att förbättra akutvårdstjänster över nationsgränser i Pyrenéerna i Frankrike, Spanien och Andorra. EU-kommissionen avslöjade därtill att hälsa blir årets kategori i RegioStars award, en tävling för EU-finansierade projekt inom regional utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS